อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th
ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง
3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

สถาบันฝึกอบรมวิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน Job Relation


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI)
Job Relations (JR)
วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน

หลักการและเหตุผล
   อารมณ์ เป็นเหตุแห่งปัญหา แต่ละบุคคลย่อมมีที่มาแห่งอารมณ์ที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อ การศึกษา ความรู้สึก ภูมิภาค อาชีพ สังคม ครอบครัว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของอารมณ์ที่แตกต่างกันทั้งสิ้น การทำงานร่วมกับคน ย่อมพบกับอารมณ์ที่หลากหลาย ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั้นบางครั้งสร้างปัญหาที่ไม่น่าเป็นปัญหา ให้กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่โตได้
   การตัดสินใจในการจัดการกับบางปัญหา หัวหน้าอาจมีความหวังดี หรืออาจพิจารณาอย่างไม่รอบคอบ ไม่ครอบคลุมทุกด้าน หรืออาจคิดเอาเอง จนทำให้ปัญหานั้นลุกลามส่งผลร้ายและผลเสียไปสู่พนักงาน คนรอบข้าง และผลผลิตของหน่วยงาน หัวหน้าจึงต้องมีหลักการในการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน อย่างมีทักษะและสร้างสรรค์
   หลักสูตรนี้ไม่ได้บอกวิธีการแก้ปัญหาให้กับหัวหน้างาน แต่เป็นการแนะแนวทางการสร้างทักษะในการที่เราจะต้อง ทำงานร่วมกับคน อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จและราบรื่นโดยจะมีตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้ช่วยกันพิจารณา ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะของมัน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างทักษะของหัวหน้างาน ในการปฏิบัติต่อคน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงาน
   2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รากฐานของสัมพันธภาพที่ดีและวิธีการจัดการกับปัญหาที่ถูกต้องเชื่อถือได้
   3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถใช้หลักการในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง รวมทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับบังคับบัญชา หัวหน้างาน, ผู้สอนงาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึง ระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   15 คน (จำกัดจำนวน)

กำหนดการอบรม
   วัน             เวลา                 กิจกรรม
   วันที่1  9.00-12.00       - ลักษณะโดยทั่วไปของ TWI
                                      - ปัจจัย 5 ประการสำหรับหัวหน้างาน
                                      - การสร้างความสัมพันธ์์ที่ดีระหว่างบุคคล
                                      - ความหวังในการทำงานและความแตกต่างเฉพาะบุคคล
                                      - รากฐานของสัมพันธภาพที่ดี
                                      - ปัญหาของหัวหน้างานและปัญหาประเภทต่าง ๆ
                                      - กรณีศึกษา การจัดการกับปัญหา
                                      - การจัดการกับปัญหา 4 ขั้นตอน
                                      - หลักการขั้นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
            12.00-13.00       พัก
            13.00-16.30       - ลักษณะและรูปแบบของปัญหา
                                      - การรวบรวมข้อเท็จจริง
                                      - Workshop การรวบรวมข้อเท็จจริง
                                      - วิธีจับความรู้สึก หรือสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูด
                                      - Workshop การจับหาข้อเท็จจริง

   วันที่2  9.00-12.00       - ทบทวนความรู้ หลักการพื้นฐาน,ข้อเท็จจริง
                                      - การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
                                      - Workshop การพิจารณาข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
                                      - การพิจารณาผลของการจัดการปัญหา
                                      - การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน
                                      - การตัดสินใจบนข้อมูลความเป็นจริง
            12.00-13.00        พัก
           13.00-16.30        - Workshop พิจารณาปัญหาและแก้ไข
                                      - ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกน้อง
                                      - Workshop พิจารณาปัญหาและแก้ไข
                                      - ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานที่มีกับผู้อื่น
                                      - Q&A และ สรุปประโยชน์ในการใช้สัมพันธภาพในงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน Job Relations

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN