อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

TQM for Management
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
QC Story
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

สถาบันฝึกอบรม วิธีปรับปรุงงาน Job Method (JM)


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI)
Job Method (JM)
วิธีปรับปรุงงาน

หลักการและเหตุผล
   ในโลกที่มีสภาพแปรผันเปลี่ยนแปลงมีความก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน  งานของหัวหน้างานที่ทำอยู่ในสถานที่ทำงาน  วันนี้ดีที่สุดแล้วแต่พรุ่งนี้ก็ไม่แน่ว่าจะดีที่สุดเหมือนกับวันนี้  ดังนั้นสภาพความไม่พึงพอใจ  จะเกิดปัญหาขึ้นตลอดเวลา  หัวหน้างานที่แสวงหาวิธีที่ดีกว่าอย่างไม่หยุดยั้งก็จะผลักดันให้ธุรกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   ถึงแม้ว่าเป็นการปรับปรุง  ก็ไม่ใช่ว่าต้องมีความคิดใหม่ๆ อย่างกว้างขวาง  เพียงแต่ในระหว่างการทำงานของทุกวัน  พบว่าศูนย์เสียเวลา  วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติ(สิ่งของ)  ความลำบากในการทำงาน  ขยันค้นคิดวิธีขจัดปัญหาเหล่านี้  ก็สามารถยกระดับคุณภาพ  ประหยัดค่าใช้จ่ายลดเวลาให้สั้นลง
   เส้นทางแรกที่หัวหน้างานคุ้นเคยที่สุดคือ  งานในสถานที่ทำงานจริง  ต้องดำเนินการอย่างไร  สามารถเข้าใจจุดสำคัญของงานมากที่สุด  นิสัยของผู้ใต้บังคับบัญชาสถานะในสถานที่ทำงาน  หัวหน้างานแบบนี้ถึงจะพูดได้ว่าเป็นผู้ที่สามารถพบปัญหาสำคัญในสถานที่ทำงานเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงเพิ่มเติม
   ถึงแม้ว่าจะปรับปรุงก็ไม่ใช่ว่าหลับตาชนไปเรื่อย  แต่จะต้องใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์  ก็คือจะต้องดำเนินการตามรายละเอียดการแบ่งแยกงาน  การถามตัวเอง พัฒนาวิธีขึ้นถึงจะมีผลดีที่สุด (วิธีการปรับปรุงงาน) Job Method  นี้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดของหัวหน้างานสำหรับดำเนินการ
   โบราณว่า “ผลงานเกิดจากคนทำ” หัวหน้างานต้องพัฒนาขอบเขตของงานที่รับผิดชอบก่อน ตั้งใจปรับปรุงการทำงาน ทำให้สถานที่ทำงานของตนเองให้ปรากฏผลงานขึ้นมา

วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้และทักษะการเลือกงานและการแยกงานเพื่อปรับปรุงงาน
   2. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจและเกิดทักษะในการปรับปรุงวิธีการทำงานตามหลักการ 5W1Hและ ECRS
   3. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจและมีทักษะการนำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับบังคับบัญชา หัวหน้างาน, ผู้สอนงาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึง ระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   15 คน (จำกัดจำนวน)

กำหนดการอบรม
   วัน               เวลา                        กิจกรรม

   วันที่1        9.00-12.00      - ลักษณะโดยทั่วไปของ TWI
                                            - ปัจจัย 5 ประการสำหรับหัวหน้างาน
                                            - ความสูญเสียที่เกิดจากการทำงาน
                                            - ( Case Study ) ประกอบแผ่นทองแดง,ทองเหลือง
                  12.00-13.00        พัก
                  13.00-16.30      - แนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานตาม  CARD JM
                                            - การพิจารณาเลือกงานเพื่อการปรับปรุงงาน
                                            - Workshop การเลือกงานเพื่อการปรับปรุง
                                            - หลักการแยกงานตามแนวทาง TWI
                                            - Workshop การแยกงาน
   วันที่2        9.00-12.00      - การวิเคราะห์การปรับปรุง โดย 5w 1h
                                            - Workshop การวิเคราะห์ โดย 5w 1h
                                            - การปรับปรุงโดยใช้ หลักการ E C R S
                                            - Workshop การปรับปรุงตามหลัก  E C R S
                                            - การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่
                                            - Workshop การออกแบบกระบวนการใหม่
                  12.00-13.00        พัก
                  13.00-16.30      - การนำเสนอแนวคิดการปรับปรุง 
                                            - Workshop การนำเสนอแนวคิด
                                            - ทดสอบการปรับปรุงงาน (ใช้เวลา 2.30 ชม.)
                                            - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม วิธีปรับปรุงงาน Job Method (JM)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN