อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)
ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)
3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

สถาบันฝึกอบรม วิธีสอนงาน Job Instruction


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI)
Job Instruction (JI)
วิธีการสอนงาน

หลักการและเหตุผล
   การปฏิรูปใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแพร่หลายทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและน่าประหลาดใจจนเกิดผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่องานทุกๆด้านที่อยู่ในสถานที่ผลิตและหน่วยงานธุรกิจเพื่อปรับตัวให้เข้ากับงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ทุกๆวัน เพื่อดำเนินงานในสถานที่ทำงานอย่างราบรื่น ผู้สอนงานจำเป็นที่จะเรียนรู้วิชาการและเทคนิคใหม่ๆ พยายามสร้างสรรค์และทำการปรับปรุง เพื่อเข้าอยู่ในแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
   การเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ ยิ่งมีความจำเป็นที่จะศึกษาหลักการวิธีการสอนงาน Job Instruction ซึ่งเป็นเทคนิคTWI ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าใจและซาบซึ้งอย่างแท้จริง สามารถพลิกแพลงประยุกต์ใช้อย่างถนัด ความก้าวหน้าทั้งหลายควรจะอยู่บนรากฐานที่เป็นหลักเป็นการ เพราะฉะนั้น ในยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ผู้สอนงานที่อยู่ในแนวหน้ายิ่งมีความจำเป็นที่จะเรียนรู้ TWI อย่างแท้จริง (ท่องได้และสามารถประยุกต์ใช้)
   สุภาษิตว่า “คนสร้างธุรกิจ” ผู้สอนงานควรปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี นำกระแสนิยมของการให้คติแก่ตัวเองหรือซึ่งกันและกันมาเข้าสู่สถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง

วัตถุประสงค์

   1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการสอนงานตามแนวทาง TWI
   2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคู่มือการทำงานและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสอนงานได้
   3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินความจำเป็นและวางแผนการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับบังคับบัญชา หัวหน้างาน, ผู้สอนงาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึง ระดับกลาง

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   15 คน /รุ่น ( เนื่องจาก Workshop ต้องทำทุกคน )

กำหนดการอบรม
   วัน             เวลา                 กิจกรรม

 วันที่1       9.00-12.00      - ลักษณะโดยทั่วไปของ TWI
                                        - ลักษณะโดยทั่วของธุรกิจในปัจจุบัน
                                        - ปัญหาที่พบบ่อยในสถานที่ทางาน
                                        - ปัจจัย 5 ประการสาหรับหัวหน้างาน
                                        - Case Study ( ผูกเงื่อนสายไฟ ) 
               12.00-13.00      พัก
               13.00-16.30      - การประเมินความจำเป็นในการอบรมและการวางแผนอบรม
                                        - การซอยงานและการทำคู่มือสอนงาน
                                        - Workshop การซอยงาน
                                        - แจกการบ้าน

 วันที่2       9.00-12.00      - การสอนงาน 4 ขั้นตอน
                                        - Workshop การสอนงาน( ทุกคน )
               12.00-13.00       พัก
               13.00-16.30      - Workshop การสอนงาน( ทุกคน ) ต่อ
                                        - การประเมินผลการสอนงาน
                                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม วิธีสอนงาน Job Instruction

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN