อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)
การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


Coaching & Train the Trainer for QCC

สถาบันฝึกอบรม Coaching & Train the Trainer for QCC


Coaching & Train the Trainer for QCC

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรมกลุ่ม QC มีจุดมุ่งหมายในการปลุกจิตสำนึกในด้านคุณภาพ จิตสำนึกในด้านการแก้ปัญหาและความตั้งใจในการปรับปรุงในระหว่างพนักงานในที่ทำงานต่าง ๆ และขับเคลื่อนการบริหารงานคุณภาพไปสู่พนักงานระดับล่าง อีกทั้งสามารถออกแบบเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งทุกองค์กรทราบดีว่าการดำเนินกิจกรรมทุกๆกิจกรรมสิ่งที่ต้องจัดให้มีโดยพื้นฐานคือความรู้ของผู้ดำเนินงานดังคำกล่าวที่ว่า “ทุกองค์กรจะไม่สามารถพัฒนาได้ถ้าขาดบุคลากรที่มีความสามารถและทุกองค์กรไม่สามารถพัฒนาได้เกินกว่าขีดความสามารถของคนที่มีในองค์กร” จากความจริงข้อนี้ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ
   การพัฒนาผู้สอนงานหรือโค้ช ภายในองค์กรเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ดำเนินการได้ และจากความต้องการด้านนี้วิทยากรภายในหรือโค้ชจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ QCC รวมถึงเครื่องมือควบคุมคุณภาพชนิดต่างๆ และ การเตรียมตัวสอนรวมถึงการสอน การประเมินผลการสอน สถาบัน BIG Q จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร Coaching & Train the Trainer for QCC สำหรับการฝึกสอนภายในโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างบุคลากรขององค์กรให้เป็นผู้สอนภายใน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   QCC Trainer และคณะส่งเสริมกิจกรรม QCC

จำนวนผู้เข้าอบรม
   10 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม
ส่วนที่ 1
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม QCC ตามหลักการของ JSA
วันที่ 1
             หลักการและแนวคิด QCC
                  - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
                  - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
                  - ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
             การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC  7 ขั้นตอน (เน้นจุดสำคัญและเทคนิคแต่ละขั้นตอน)
                  - การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCC
                  - การเลือกหัวข้อปรับปรุง และการตั้งเป้าหมายการดำเนินการ
                  - การวางแผนการดำเนินกิจกรรม QCC
                  - การวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ
                  - การปฏิบัติการแก้ไข
                  - การยืนยันผลการแก้ไข
                  - การจัดทำมาตรฐาน
ส่วนที่2
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละชนิดรวมถึงการเลือกใช้และ
                        การอ่านค่าต่างๆที่ได้จากการแสดงผลของเครื่องมือจนเป็นผู้เชียวชาญสำหรับการเป็นวิทยากรภายใน
วันที่ 2
                 - เครื่องมือที่1 แผ่นตรวจสอบ (Check  Sheet)
                 - Workshop (Check  Sheet)
                 - เครื่องมือที่2 กราฟ (Graph) 4 ชนิด
                 - Workshop Graph
                 - เครื่องมือที่3 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
                 - Workshop Pareto Diagram
                 - เครื่องมือที่4 แผนภาพเหตุและผล (Cause & Effect  Diagram)
                 - Workshop Cause & Effect Diagram
วันที่ 3
                 - เครื่องมือที่5 ฮิสโตแกรม (Histogram)
                 - Workshop Histogram
                 - เครื่องมือที่6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram)
                 - Workshop Scatter Diagram
                 - เครื่องมือที่7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
                 - Workshop (Control Chart)
วันที่ 4
                 - แผนภูมิควบคุม (Control Chart) ต่อ
                 - Workshop (Control Chart) ต่อ
                 - เครื่องมือที่8 Why-Why Analysis
                 - Workshop Why-Why
ส่วนที่ 3
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการนำข้อมูลจากการนำเสนอผลงานและการประเมินผล QCC
                         จากภาคส่วนต่างๆมาใช้สำหรับการกำหนดประเด็นการพัฒนากลุ่ม QCC
วันที่ 5
              ขั้นตอนและเทคนิคการนำเสนอผลงานQCC
                 - ประเด็นหัวข้อสำหรับการนำเสนอผลงาน
                 - วิธีการพูดเพื่อนำเสนองาน
              การประเมินผลการนำเสนอกิจกรรม QCC เพื่อสรุปประเด็นการพัฒนา
                 - เกณฑ์การประเมินสำหรับคณะกรรมการประเมินกลุ่ม
                 - เกณฑ์การประเมินสำหรับกรรมการส่งเสริมประเมินกลุ่ม
                 - เกณฑ์การประเมินสำหรับกลุ่มประเมินตนเอง
                 - การสรุปประเด็นสำหรับการพัฒนากลุ่ม QC
                 - การวางแผนการอบรม
                 - Workshop
ส่วนที่ 4
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเป็นวิทยากรหรือการให้คำปรึกษา
                       2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการจัดทำสื่อการสอน,ชุด Workshop รวมถึง
                        แบบทดสอบต่างๆที่จำเป็น
วันที่ 6
              หลักการพื้นฐานสำหรับการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา
                 - หลักการพื้นฐานสำหรับการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา
                 - ความสามารถในการรับรู้และการตอบสนองของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
                 - หลักการพูด/การฟังและการบรรยายที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจ
                 - การบริหารเวลาสำหรับการสอน
                 - Workshop
             การจัดทำสื่อการสอนและแบบทดสอบต่างๆ
                 - การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การสอนและการโค้ช
                 - การแยกรายละเอียดงานและการจัดทำสื่อการสอน
                 - การจัดทำชุด Workshop เพื่อการสอน
                 - การจัดทำแบบทดสอบเพื่อการประเมินผลการสอน
                 - Workshop
ส่วนที่ 5
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการสอนตามหลักการของ TRAINING WITHIN INDUSTRY (Job
                        Instruction) จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติจนเป็นวิทยากรได้
วันที่ 7     
              หลักการสอน 4 ขั้นตอนตามหลักการ TWI-JI
                 - ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัวเรียน
                 - ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอดงาน
                 - ขั้นตอนที่ 3 ลองทำ
                 - ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบประสิทธิผล
              ทดลองสอนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้คนละ 2 ชม
                 - คนที่ 1-3 ทดลองสอนวันที่ 7
วันที่ 8     
              ทดลองสอนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้คนละ 2 ชม (ต่อ)
                 - คนที่ 4-7 ทดลองสอนวันที่ 8
วันที่ 9    
             ทดลองสอนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้คนละ 2 ชม (ต่อ)
                 - คนที่ 8-10 ทดลองสอนวันที่ 9


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม Coaching & Train the Trainer for QCC

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN