อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
Kaizen by Suggestion System
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)
The British Retail Consortium (BRC)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

สถาบันฝึกอบรม หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน


หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

หลักการและเหตุผล
   ในการดำเนินธุรกิจ ทุกหน่วยงานในองค์กรมักจะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงานเสมอ โดยเฉพาะปัญหาเรื้อรังที่เกิดซ้ำแล้ว ซ้ำอีก แก้ไขแล้วไม่ดีขึ้น มีอาการข้างเคียงจากการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการแก้ไขแบบเหวี่ยงแห หรือแก้ไขจากความเคยชินจากประสบการณ์ โดยขาดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ,การจำแนกปัญหาอย่างถูกต้อง,การวิเคราะห์ปัญหาจนถึงสาเหตุที่รากเหง้า และการแก้ไขติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
   เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จและเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จะต้องอาศัยเครื่องมือในการบริหารเช่น PDCA ที่ช่วยให้หัวหน้างานสามารถวางแผน การตรวจติดตาม(การบริหารเวลา) และการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่หน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการมองปัญหา,การวิเคราะห์,การกำหนดมาตรการแก้ไข/ติดตามปัญหาอย่างเป็นระบบ
   2.เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วยเครื่องมือเช่น Why Why  และการกำหนดมาตรการจัดการ รวมถึงการบริหารจัดการปัญหาให้ลดลง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม
09.00-12.00 น.     บทนำ
                             - ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
                             - ผลกระทบของปัญหาที่มีต่องานและธุรกิจ
                             - แนวคิดการจัดการปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
                           ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา
                             - การรวบรวมข้อมูลปัญหาจะจัดลำดับการแก้ไข
                             - Workshop การค้นหาปัญหา
                             - การสำรวจสภาพปัญหาด้วย 3 GEN
                             - การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วย Why Why
                             - Workshop การวิเคราะห์หาสาเหตุ
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.00 น.       - Workshop การวิเคราะห์หาสาเหตุ ( ต่อ )
                             - การกำหนดแนวทางการแก้ไข
                          การบริหารปัญหา
                            - ขั้นตอนการบริหารปัญหาด้วย PDCA
                             - การวางแผนการดำเนินงาน
                             - Workshop การวางแผนงาน
                             - การติดตามและประเมินผลแผนการทำงาน
                             - การสร้างมาตรฐานการทำงานและการปรับปรุงคุณภาพงาน
                             - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN