อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน
การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)


เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูงองค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าหรือบริการได้ ดังนั้น การมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพในการผลิตหรือบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร
   การลดต้นทุนจำ เป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่ม ผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท
   หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมแนวความคิด วิธีการ และทักษะในการดำเนินการลดต้นทุนให้กับพนักงานในองค์กรโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ ความจำเป็นในการลดต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ แนวคิด วิธีการและเครื่องมือต่างๆที่ใช้สำหรับการลดต้นทุน
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางและแผนการส่งเสริมการลดต้นทุนในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม
09.00-12.00       - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                         - ต้นทุนการผลิตต่อความอยู่รอดขององค์กร
                         - ความสูญเสีย 16ประการ และแนวคิดการลด
                         - ความสูญเปล่าที่ 7+1 ประการ และแนวคิดการปรับปรุง
                         - เทคนิค 3 GEN เพื่อการค้นหาปัญหา       
                         - workshop การค้นหาความสูญเสีย/สูญเปล่า
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - เครื่องมือสำหรับการลดความสูญเสีย/สูญเปล่า 5 ส , Kaizen , QCC , SS
                         - การ KAIZEN และข้อเสนอแนะ SS
                         - workshop การเขียนข้อเสนอแนะ
                         - ตัวอย่างแผนการดำเนินโครงการลดต้นทุนโดยผ่าน กิจกรรม  5 ส , Kaizen , QCC , SS
                         - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN