อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)
ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
Logistic and Supply Chain
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)


เทคนิคการประชุมและระดมสมอง
(Brainstorming &Meeting Technique)

หลักการและเหตุผล
   การระดมสมอง (Brainstorming) คือ คือกระบวนการที่มีแบบแผนในการรวบรวมและดึงความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยในระหว่างการระดมความคิดจะไม่มีการอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้เกิดความมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม แล้วนำมาจัดกลุ่มสรุปความสัมพันธ์กับประเด็นที่ต้องการเพื่อนำไปดำเนินการในขั้นตอนถัดไป 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นของการประชุมและระดมสมอง
   2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนมีความรู้และทักษะในการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม
09.00-12.00    หลักการและแนวคิดการ
                          - ดัชนีวัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ  
                          - ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
                          - แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
                        การประชุมระดมสมอง
                          - การประชุมระดมสมองคืออะไร
                          - ขั้นตอนการระดมสมอง
                          - การกำหนดวาระและหน้าที่ในการประชุม
                          - วิธีการระดมความคิดโดย “บัตรความคิด”
                          - กฎกติกามารยาท ในการระดมสมอง
                          - Workshop
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - การจัดหมวดหมู่ความคิดโดย “Mind Map”
                          - Workshop
                          - การสรุปประเด็น
                          - Workshop (นำเสนอ)
                          - ข้อควรระวังในการประชุมระดมความคิด
                          - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN