อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM
QC Story
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1)
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement)
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน
การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)
ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง
SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)

อบรม 5P


5หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5 Principles for Problem Solving

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กร เพราะความแปรผันหรือความผิดปกติของปัจจัยการผลิต เช่น คน เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ฯลฯดังนั้นถ้าต้องการแก้ไขและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นก็จะต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
5 Principles for Problem Solving คือหลักการแก้ไขปัญหา 5 ขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ โดยการวิเคราะห์ 4M , ก้างปลาหรือ แผนภูมิต้นไม้ และ Why Why อย่างละเอียดก่อนนำไปสู่มาตรการตอบโต้ทีเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน 5 Principles for Problem Solving
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไข้ปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                               รายละเอียด

09.00-12.00 น.        - ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปรกติ
                             - ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
                             - ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
                             - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดย 5 Principles
                             - Workshop การระบุปัญหาและ 5 Principles
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.       - การวิเคราะห์ 4M , ก้างปลา  และหลักการ 3 GEN
                             - Workshop หน้างาน
                             - Why-Whyเพื่อหาสาเหตุ,การกำหนดมาตรการแก้ไข
                             - Workshop นำเสนอ
                             - Q&A

สิ่งติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

อบรม 5P

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN