อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009
ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร

สถาบันฝึกอบรม กิจกรรมข้อเสนอแนะ


การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS) ในองค์กร

หลักการและเหตุผล
   หลักการที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประ สิทธิภาพ คือการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับปรุง ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความรู้และทักษะที่แตกต่างกัน การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเหล่านั้นแล้วนะมาประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรจึงเป็นหนทางที่ดี นอกจากจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแสดงออกอีกทั้งเกิดความภูมิใจ ทำให้เกิดแรงผลักดันในการปรับปรุงอย่างเต็มความสามารถ
   อย่างไรก็ตามการทำกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS)จำเป็นจะต้องอาศัยวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีการให้รางวัลอย่างยุติธรรม มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาจากการดำเนินการได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการนำเสนอความคิดและประโยชน์ของปรับปรุงผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงานทั่วไปในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  กิจกรรม
   9.00-12.00     - แนวคิดและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)
                          - ขั้นตอนการสร้างระบบกิจกรรมข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)ในองค์กร
                           * การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมระบบข้อเสนอแนะและอำนาจหน้าที่
                           * การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System
                               1. หัวข้อสำหรับการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS)
                               2. การคัดเลือกหัวข้อ
                               3. การประเมินผลการดำเนินงาน
                               4. การให้รางวัล
   12.00-13.00  - พัก
   13.00-16.30  - การเขียนข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)
                         - Work Shop ( การเขียนข้อเสนอแนะและนำเสนอและการคัดเลือกหัวข้อ )
                         -  หลักการเขียนสรุปผลการดำเนินงาน
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม กิจกรรมข้อเสนอแนะ

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN