อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)
ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis
พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)
เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

สถาบันฝึกอบรม Design of Experiment : DOE


การออกแบบการทดลอง
Design of Experiment : DOE
(สำหรับผู้มีประสบการณ์)

หลักการและเหตุผล
   แต่ละกระบวนการผลิตนั้น ต่างก็ประกอบด้วยปัจจัยมากมายหลายประการที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิต และระดับคุณภาพของกระบวนการ ซึ่งทุกองค์กรต่างก็ต้องการที่จะกำหนดหรือปรับตั้งค่าของปัจจัยเหล่านั้นอย่างเหมาะสม (optimal setting)เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแต่ปัญหาก็คือจะหา optimal setting ของปัจจัยเหล่านั้นได้อย่างไร
   DOE เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถออกแบบวิธีการทดลองอย่างเป็นระบบ เพื่อเก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ซึ่งจะทำได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ทางสถิติว่าควรจะต้องปรับตั้งปัจจัยต่างๆอย่างไรเพื่อให้กระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตต่ำ และได้สินค้าคุณภาพดี การทำ DOE จะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับการลองผิดลองถูก

วัตถุประสงค์
   1. เข้าใจการออกแบบการทดลองในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
   2. สามารถวางแผนการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน หรือพนักงานทั่วไปที่สนใจซึ่งควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ

จำนวนผู้เข้าอบรม
   20คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                        กิจกรรม

     9.00 – 12.00       - ความหมายและแนวคิดของ DOE
                                - หลักการทดสอบสมมุติฐาน
                                - One-Way ANOVA
                                - Work Shop (One-Way ANOVA)
   12.00 – 13.00       - พัก
   13.00 – 16.30       - Two-Way ANOVA
                                - Work Shop (Two-Way ANOVA)
                                - Full Factional Design
                                - Q&A

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.t
h

สถาบันฝึกอบรม Design of Experiment : DOE

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN