อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)
กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)
การบริหารเวลา Time management
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)
การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


Mr. Lathawat Thima

Mr. Lathawat  Thima

Educational history:


2004-2008   Bachelor’s Degree in Industrial Engineering,Thammasat University, Bangkok, Thailand
2000-2003   High School Education in Science and Mathematics,Princess Chulabhorn’s College Scholl, Chonburi, Thailand

Work Experience:
Present:  Lean Manufacturing Consultant and Trainer, Big Q Training Co., Ltd.
March, 2015 – Present   Stanley Black & Decker CO., LTD. Position: Lean Engineer


MR. PISIT PITAYACHAROENWONG

MR. PISIT PITAYACHAROENWONG

PROFESSIONAL SUMMARY

The summary of key capabilities and unique experiences are as following,
• 25 years working experiences in engineering and manufacturing operations.
• Certified Six Sigma – Black Belt, excellence of data analysis skills and problems solving for take corrective action to improve and implement operation activities with Six Sigma methodology and Lean Manufacturing concept
• Experienced in facilitation and project management to develop and implement the Energy Management Program, waste minimization program, TPM, Lean Manufacturing, Six-Sigma and Production Productivity Improvement.
• Consultant in Six Sigma, Logistics & Supply Chain, Lean Manufacturing, TPM, Energy Management System (ISO50001), ISO9001and Business Strategic Planning.Ms. Amornrat Chumparat

Ms. Amornrat Chumparat
Education:   
• Bachelor’s Degree in Agriculture of extension and communication-- Kasertsart University

Trainings :
• Lead Auditor of ISO9001
• ISO/TS 16949,ISO14001,OHSAS18001 ,TL9000  requirement & Internal Audit
• Core tools –Six Pack ( APQP,PPAP SPC, FMEA, MSA )
• ESD Protection
• Six Sigma (Green belt) by Motorola
• EICC/GESI standard by Vertte & IDEMA
• EICC/GESI standard training by HP & WD
• Etc…

Working Experiences:   
• 1994- Present  - Cal-Comp Electronics (Thailand)Public Co., Ltd.
          Position : Vice director of Quality Assurance and System
          development  Department,QMR, EMR ,OHSMR and SRMR


อ. กฤษณพงศ์ ลายอักษร

อาจารย์  กฤษณพงศ์  ลายอักษร 
รางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี DIP Consultant  Award 2010 สาขาด้านเทคนิควิศวการจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา         
 พ.ศ. 2526   ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (บางมด)
 พ.ศ. 2548  Mini MBA ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา ชลบุรี
 พ.ศ. 2555  Mini Energy Engineering ม.มหิดล วิทยาเขต ศาลายา


อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
• เลขานุการ สมาคมไทยทีพีเอ็ม
• วิทยากรและที่ปรึกษา บริษัทบิ๊กคิวเทรนนิ่ง จำกัด

ความชำนาญด้านการให้คำปรึกษา
ระบบ Total Productive Maintenance (TPM) และ
Productivity


อ. วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์

Education: 
   o ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   o ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   o ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


อ. อัจฉรา รุ่งศรี

ปริญญาตรี    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Certificated  of  Building Inspection by The Engineering Institute of Thailand.
Certificated  of  Fire Exit Design by The Engineering Institute of Thailand.
Certificated  of  Piping Design for Building by The Engineering Institute of Thailand.
Certificated  of  Gas Cylinder Controller and Safety for LPG by Department of Industry Works
Certificated  of  Hazardous Chemical Storage Certification by Department of Industry Works
Certificated  of  Design and Installing Automatic Sprinkler by FM Global
Certificated  of  Food Safety Management System by TUV NORD
Certificated  of  Problem Solving Tool &Techniques by LRQA
Certificated  of  Six Sigma & Kaizen by Amcor Flexibles Asia Pacific
Certificated  of  Safety Leadership Tour by Amcor Flexibles Asia Pacific
Certificated  of  Environmental Manager by Thai Environmental Institute
Certificated  of  The Professional Trainer  by Department of Labour &Welfare 
Behavior -Based Safety (BBS) by Pramote Opasmongkolchai


หน้า: 1 | 2 | 3 |
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN