อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

Logistic and Supply Chain
วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)
ภาวะผู้นำ (Leader ship)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

สถาบันฝึกอบรม SWOT ANALYSIS


SWOT  ANALYSIS  เชิงปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล
   การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เราต้องสามารถควบคุมผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจได้ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องรู้สถานการณ์เพื่อรู้ว่า “สภาพปัจจุบันของบริษัทเป็นอย่างไร?” กับ “ ทิศทางการดำเดินงานของบริษัทต่อไปจะมุ่งไปทางไหน” คำถามเหล่านี้จะสามารถตอบได้ด้วยการศึกษา วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับคู่แข็ง และตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรค หลักสูตรนี้ จึงเหมาะสำหรับวิเคราะห์องค์กร ใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากิจการขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค  ขององค์กร 
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคและนำไปสร้างกลยุทธ์ในงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม    
  ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา               กิจกรรม

   9.00-12.00        - SWOT  คืออะไร?
                           - SWOT  ให้คำตอบอะไรกับเรา
                           - คุณลักษณะ 7 ประการของกระบวนการ วิเคราะห์ 
                           - ขั้นตอนในการวิเคราะห์  SWOT
                           - เทคนิคการประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส
  12.00-13.00       - พัก
  13.00-16.00       - WORK SHOP (การวิเคราะห์ SWOT)
                           - ปัญหาในการกระบวนการวิเคราะห์  SWOT
                           -  เงื่อนไข  ข้อจำกัด ของกระบวนการวิเคราะห์ SWOT
                           - การสร้างกลยุทธ์จาก SWOT
                           - Q&A

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม SWOT ANALYSIS

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN