อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
การบริหารโครงการ ( Project Management )
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )
การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)
การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

สถาบันฝึกอบรม cost structures Analysis


การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

 

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันหลายๆบริษัทที่ประสบความสำเร็จการค้าระดับโลกทั้งในสหรัฐ ยุโรปฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น บริษัทที่สามารถทราบส่วนประกอบต้นทุนของสินค้าหรือบริการ แล้วนำไปบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสม, ถูกต้องและทันเวลา บริษัทเหล่านี้สร้างความได้เปรียบคู่แข่งในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านราคาที่เหมาะสมส่งผลให้ลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้าหรือบริการและมีผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น
   การบริหารต้นทุนเป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นทุกวันนี้ หลายบริษัทต่างก็พิจารณาหาแนวทาง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ พร้อมกับลดต้นทุนการผลิต ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการบริหารต้นทุนจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะ นำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิต ที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ได้อย่างเป็นระบบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ต้นทุน Cost structures Analysis และรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารต้นทุน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                           กิจกรรม

   9.00-12.00                  - เป้าหมายการประกอบธุรกิจกับการบริหาร
                                     - การบริหารต้นทุนกับการเพิ่มผลผลิต
                                     - การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน Cost structures Analysis
                                     - การจำแนกรายการต้นทุน
   12.00-13.00                - พัก
   13.00-16.00                - Work Shop ( การกำหนดโครงสร้างและการจำแนกรายการต้นทุน)
                                     - การจัดทำตารางโครงสร้าง
                                     - Work Shop (การจัดทำตารางโครงสร้างต้นทุน)
                                     - เครื่องมือต่างๆสำหรับการบริหารต้นทุน
                                     - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม cost structures Analysis

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN