อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking
SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)
Internal Audit ระบบ GMP/HACCP
การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016
ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

สถาบันฝึกอบรม การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)


การประเมินผลเชิงดุลยภาพ
Balanced Scorecard(BSC)

หลักการและเหตุผล
    Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่สามารถทำให้องค์กรมีความชัดเจนในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่าง “กลยุทธ์ธุรกิจ กับแผนการดำเนินงาน” และ “การกระจายดัชนีชี้วัดหรือการประเมิน” ที่จะช่วยทำให้องค์กรเกิดการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวและมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กรไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหมาะสม
Balanced Scorecard (BSC) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า “Balanced Scorecard” ซึ่งเป็นเครื่องมือเทคนิคที่ช่วยวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Paul Arveson, 1998) ซึ่งแต่เดิม การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรมักเน้นการวัดผลการปฏิบัติงานด้านการเงินเพียงด้านเดียว แต่ BSC จะช่วยเพิ่มมุมมองด้านอื่นเพิ่มขึ้นเป็นมุมมอง 4 ด้านเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน
แนวคิดของ BSC ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ

o มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
o มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
o มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
o มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา(Learning and Growth Perspective)
   ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยใช้หลักการของ แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram) เพื่อทำให้เห็นถึงเหตุและผล ทำให้เกิดความสะดวกในการกระจายเป้าหมายจาก กลยุทธ์ธุรกิจ ไปสู่การปฏิบัติได้โดยง่าย
 
 
ขั้นตอนที่ต้องประยุกต์ใช้ BSC ในระบบบริหาร
 

ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ BSC


ข้อกำหนดที่แนะนำใช้ BSC ในระบบบริหาร


วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดการประยุกต์ใช้หลักการ BSC ในการกระจายกลยุทธ์ทางธุรกิจไปสู่แผนการดำเนินงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เกิดความสมดุล

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้จัดการ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00 น.   ความเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจ
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                           - ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร
                           - ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการการบริหารธุรกิจ
                        การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)
                           - Balanced Scorecard(BSC) คืออะไร
                           - องค์ประกอบ 4 ส่วนของการประเมินผล
                        ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ BSC
                           - ศึกษา วิสัยทัศน์ (Vision) และข้อความภารกิจ (Mission)
                           - การกำหนดรายการดัชนี
                                * มุมมองด้านการเงิน
12.00-13.00      พัก
13.00-16.00               * มุมมองด้านลูกค้า
                                * มุมมองด้านกระบวนการ
                                * มุมมองด้านการพัฒนา
                            - การสร้างความสัมพันธ์ของ 4 มิติที่สมดุล

วันที่ 2
 09.00-12.00          - กำหนดวิธีการวัด และการเก็บข้อมูลศึกษาสภาพปัจจุบัน
                            - แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) จากกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมาย
12.00-13.00      พัก
13.00-16.00           - C-E Analysis สำหรับวิเคราะห์สิ่งที่ต้องจัดการ
                            - การจัดทำแผนการดำเนินงาน ( Action Plan )
                            - การวัดและประเมินผล
                        Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 50%  Workshop 50% 
   - การทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นและจำลองโครงสร้างดัชนี 4 มิติและสร้างความเชื่อมโยง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 095-4469446 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN