อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015
การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


Logistic and Supply Chain

สถาบันฝึกอบรม Logistic and Supply Chain


Logistic and Supply Chain

หลักการและเหตุผล
    ระบบการผลิตในบริษัทมักจะมีระบบควบคุมการผลิต (Production Control System) ซึ่ง ระบบลีน หรือTPS ก็มักจะถูกนำมาใช้กับกรณีดังกล่าว ในช่วงแรกของการดำเนินการระบบลีน เราจะสนใจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องแบบ door-to-door แต่เมื่อเราพร้อมและต้องการปรับปรุงต้นน้ำของการจัดซื้อ และส่วนปลายน้ำของการจัดส่ง เรามักจะขยายขอบข่าย VSMของเราออกไป ทั้งข้างหน้า และข้างหลัง door-to-door ทั้งนี้เพื่อลดเวลาทั้งหมดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน รวมทั้งลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ความรู้หลักการ วิธีการดำเนินงานของ Logistic and Supply Chain
   2.เพื่อให้สามารถนำ VSM ที่มีอยู่ ขยายขอบข่ายออกไปทั้งต้นน้ำและปลายน้ำได้
   3.เพื่อให้สามารถประยุกต์สู่การปรับปรุงได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม

09.00-12.00         - Logistics ในนิยามทางธุรกิจ
                          - องค์ประกอบของระบบ Logistics และกิจกรรม Logistics
                          - การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain)
                          - การเชื่อมโยงกันระหว่าง Logistics and Supply Chain     
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30         - การจัดหา และจัดซื้อ
                          - การจัดการสินค้าคงคลังในระบบ Logistics
                          - Technology เพื่อการขับเคลื่อน Logistics
                          - SCOR Model
                          - การวัดสมรรถนะ                                                     
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม Logistic and Supply Chain

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN