อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)
ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)
เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

สถาบันฝึกอบรม Policy Management (PM)


การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

หลักการและเหตุผล
   ในการทำธุรกิจของทุกองค์กร ต้องมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนกลับมา ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางหรือปรัชญาการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจนจะมีการกระจายเป็นเป้าหมายลงสู่เบื้องล่างเพื่อทำให้ผู้ดำเนินการได้ทราบและมุ่งเน้นตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งใน TQM เรียกว่า“Policy Management”
   การบริหารตามนโยบาย คือเครื่องมือหนึ่งใน TQM ที่ทรงประสิทธิภาพเพราะสามารถทำให้การดำเนินการขององค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนอีกทั้งทุกคนในองค์กรทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อีก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทางสถาบันจึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเฉพาะเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางและวิธีการดำเนินงานตามแนวคิดของการบริหารตามนโยบาย

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารตามนโยบาย
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารตามนโยบาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา              กิจกรรม
09.00-12.00 น.     หลักการและแนวคิดพื้นฐาน 
                                 - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                                 - ความคาดหวังของลูกค้า
                                 - ภาระหน้าที่ขององค์กรตามแนวคิด TQM
                                 - PDCA เพื่อการบริหารงาน
                              การบริหารตามนโยบาย
                                 - หลักการและแนวคิดการบริหารตามนโยบาย
                                 - ขั้นตอนการบริหารตามนโยบาย
                                 - การกำหนดนโยบาย  
                                 - การกระจายนโยบาย             
12.00-13.00 น.         - พัก
13.00-16.30 น.         - การกำหนดแผนการดำเนินงาน
                                 - การกำหนดจุดควบคุม (KPI)
                                 - การประเมินผลประจำเดือนและการปฏิบัติการแก้ไข
                                 - การค้นหาสิ่งผิดปกติและการแก้ไขป้องกัน
                                 - เทคนิคทางสถิติสำหรับควบคุม
                                 - การประเมินผลสะท้อนตามนโยบาย
                                 - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN