อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)
การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)
จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness
การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle
การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการประชุม


เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   การประชุม คือ ส่วนหนึ่งที่ต้องกระทำในการบริหารงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละกระบวนการเช่น การวางแผนงาน การดำเนินการ การตรวจสอบ หรือการประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประชุมเกิดขึ้นในหลายขั้นตอนและหลายส่วนงานซึ่งในแต่ละครั้งอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป หากดำเนินการไม่ถูกย่อมอาจทำให้การประชุมไม่สัมฤทธิ์ผล สูญเสียทั้งทรัพยากร เวลา และต้นทุน
   ดังนั้นในหลักสูตรนี้ทางสถาบันได้ออกแบบขึ้นมาเฉพาะเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม ทราบถึงขึ้นตอน วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ในการบริหารการประชุมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประชุม และลดค่าใช้จ่ายต่างๆลง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการประชุมทบทวน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารการประชุมทบทวนให้มีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                      กิจกรรม
09.00-12.00 น. หลักการและแนวคิด 
                           - การประชุมคืออะไร
                           - ประเภทของการประชุม
                           - ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมและหน้าที่
                           - ข้อมูลและสาระสนเทศสำหรับการประชุม
                         การบริหารการประชุมทบทวนให้มีประสิทธิภาพ
                           - ขั้นตอนการบริหารบริการการประชุม
                           - การกำหนเป้าหมายการประชุม
                           - การกำหนดวาระและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม 
                           - การกำหนดแผนและระยะเวลาการประชุม 
                           - Workshop
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.   - เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม
                           - การดำเนินการประชุม
                                   a. การเปิดประชุม
                                   b. การรายงานผล
                                   c. การสรุปผลการประชุม
                                   e. การปิดการประชุม
                           - การจัดทำบันทึกสรุปผลการประชุม
                           - Workshop
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN