อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
Requirements & Internal Audit for GMP codex
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1,WEEE And REACH)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

สถาบันฝึกอบรม Hoshin Kanri


การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)


หลักการและเหตุผล
   Hoshin Kanri เป็นระบบการบริหารเป้าหมายที่ไม่ใช่การกระจายเป้าหมาย ที่เห็นๆกัน โดยทั่วไป แต่เป็นการบริหารภายใต้ความสมเหตุสมผลของเป้าหมายและกระบวนการ กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าของตนต้องการประสบความสำเร็จอะไร ก็จะมีการประกาศนโยบายนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชา จะนำเสนอแผนการที่ตนคิดว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลกับเป้าหมาย แผนการเหล่านั้นจะมีความเป็น รูปธรรมสูง และมีการกำหนด management point ไว้อย่างชัดเจน และที่สำคัญคือ การกำหนด Deadline ไว้ทุกๆ management point

วัตถุประสงค์
   1.Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor ได้รู้และเข้าใจกระบวนการนำนโยบายไปสู่การกระทำและได้ผล อย่างเป็นระบบ
   2.Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor สามารถนำวิธีการดังกล่าวไปใช้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
    Committee, Facilitator, Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor

จำนวนผู้เข้าอบรม       
    30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
  เวลา                        กิจกรรม
     9.00 – 12.00      - Hoshin Kanri คืออะไร มีรูปแบบอย่างไร
                             - ระบบการบริหารนโยบาย 
                             - ความรู้พื้นฐานก่อนทำการบริหารนโยบาย
                               * 3 Simple Thinking
                               * หลักของความเป็นเหตุเป็นผล
                               * Management Point
                               * Action Plan
    12.00 – 13.00     - พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 – 16.30      - Policy Deployment (Hoshin Tenkai)
                             - Data collection for Hoshin Kanri
                             - ตัวอย่าง
                               * นโยบายประธาน
                               * นโยบายผู้จัดการทั่วไป
                               * Action Plan ของ Depart.Mgr & Supervisor
                             - Workshop
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม Hoshin Kanri

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN