อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)
การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)


การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)


เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ


การบริหารโครงการ ( Project Management )


การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล


ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ


การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )


Logistic and Supply Chain


เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ


การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)


เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ


เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)


เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind


การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)


การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )


เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)


การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person


TQM for Management


TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR


TQM for Frontline Manager and Supervisor


การบริหารเวลา Time management


การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)


การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)


การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity


เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)


การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)


หน้า: 1 | 2 |
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN