อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)
จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)
ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)
การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
การบริหารเวลา Time management
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ (Service Mind )


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

สถาบันฝึกอบรม Poka Yoke Error Proofing


ระบบป้องกันความผิดพลาด
(Poka Yoke Error Proofing)

สภาพปัญหาที่พบ
 
ในกระบวนการผลิตประกอบด้วยปัจจัยการผลิตหลายประการ เช่น คน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมักเกิดข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดได้ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานดังตัวอย่าง
 
หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น

   POKA YOKE (อ่าน "POH-kah YOH-kay") คำ ๆ นี้เป็นคำภาษาญี่ปุ่น แยกมาจากคำว่า "POKA" ซึ่งหมายถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดจากทั้งเครื่องจักร กระบวนการ วัสดุและคนเนื่องจากความพลั้งเผลอ เกิดต้นทุนที่สูญเปล่า ส่วนอีกคำ "YOKERU" เป็นคำที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่นั้นๆ ในซีกโลกตะวันตกมักจะเรียกรวม ๆ POKA YOKE ว่า "Fool Proof", "Fail Safe" หรือ "Mistake Proofing" คือ การขจัด/ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความโง่เขลา ความบกพร่องในงาน ตัวอย่างเช่น จากการประกอบไม่ดี การติดตั้งไม่ดี การวางตำแหน่งไม่ดี การหยิบผิดพลาด การลืมถอด การปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือการตรวจวัดไม่ดี เป็นต้น
POKA YOKE ถือกำเนิดขึ้นโดย Dr. Shigeo Shingo เป็นหนึ่งในวิศวกรอุตสาหการ ส่วนระบบการผลิตของบริษัทโตโยต้า แนวความคิดของ Dr. Shingo คือมุ่งป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการลืม ในการทำงานเนื่องมาจากคนส่วนมากมักลืมโดยไม่ตั้งใจ กับการลืมที่จะทำนั้น ๆ เรียกว่า ลืมเสียสนิท เพื่อป้องกันความผิดพลาด Dr. Shingo ได้ใช้เทคนิคการตรวจสอบแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 100 % ร่วมกับการตรวจสอบถึงต้นตอ (Source inspection) เพื่อป้องกันความผิดพลาด พูดง่าย ๆ คือ กำลังทำ ZQC หรือ Zero Quality Control โดยเป็นการควบคุมคุณภาพการผลิตและลดปริมาณของเสีย ในกระบวนการผลิตให้เท่ากับศูนย์วิธีการนี้จะเน้นรวมถึงการที่เมื่อพบกระบวนการผลิตมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ความผิดปกติจะต้องได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเตือนก่อนที่จะมีการผลิตของเสียออกมา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดและหลักการของการป้องกันความผิดพลาด
2. เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการประยุกต์ใช้ POKA YOKE ในการป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00  - คำนิยามของ ความผิดพลาด (Error) และข้อบกพร่อง (Defect)
                     - ข้อจำกัดของมนุษย์ และความน่าเชื่อถือในตัวมนุษย์ 5 ระดับ   
                     - ผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีต่อกระบวนการและผลิตภัณฑN     
                     - หลักการและแนวคิดของ Poka Yoke เพื่อการผลิตของเสียเป็นศูนย์
                     - 3 แนวทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
                           1 การตรวจสอบแบบตัดสินใจ Judgment inspection
                           2 การตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูล Informative Inspection
                           3 การตรวจสอบ ณ แหล่งกำเนิด Source Inspection
                     - 3 รูปแบบวิธีการติดตั้ง Poka Yoke
                           1. วิธีการสัมผัส Contact Methods
                           2. วิธีเทียบค่าที่กำหนด Fixed Value Methods
                           3. วิธีตรวจสอบที่การเคลื่อนไหว Motion Step Methods
                     - อุปกรณ์ดักจับ 3 ประเภทของ Poka Yoke
                           1. ดักจับจากการสัมผัสทางกายภาพ Physical Contact Sensing Devices
                           2. ดักจับที่ใช้พลังงาน Energy Sensing Devices
                           3. ดักจับความเปลี่ยนแปลงสภาวะทางกายภาพ  Sensors that etect changes in physical conditions
                     - แนวทางในการใช้ Poka Yoke ในการควบคุมกระบวนการ
                           1. ระบบควบคุม / Control System
                                1.1หยุดการทำงานทันที (Shut down)
                                1.2 การควบคุมหรือบังคับ (Control)
                           2.การแจ้งเตือน / Warning System
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.00   - 7 ขั้นตอนการนำ  Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้
                           1. การระบุปัญหาข้อบกพร่อง
                           2. การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของข้อบกพร่อง
                           3. การพิจารณาเลือกใช้วิธีการติดตั้ง , อุปกรณ์ , และวิธีควบคุม
                           4.การวางแผนการดำเนินงาน
                           5. การดำเนินงาน
                           6. การตรวจสอบผลใช้งาน
                           7. การจัดทำมาตรฐาน/อบรม/สื่อสาร
                       - WORKSHOP
                       - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60%  Workshop 40% 
   - ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม โดยให้สำรวจปัญหาที่พบ และดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องและ ออกแบบ Poka  Yoke พร้อมนำเสนอแนวคิด


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

 

สถาบันฝึกอบรม Poka Yoke Error Proofing

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN