อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

สถาบันฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM)
(3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน


 การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM)
(3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน
 

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น 
ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
 
ความสูญเสีย 5 ประการของคน
 
ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
 
   TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ   ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด
   โดยหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาแนวทางการนำ TPM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ สามารถนำไปขยายผลต่อได้
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถดำเนินงานในการทำ TPM และกิจกรรมในเสาหลักการดูแลรักษาด้วยตนเองใน 3 step แรกได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมใน3 เสาหลัก คือ การศึกษาและฝึกอบรม,การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง,การดูแลรักษาเชิงวางแผนในTPMได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
วันที่ 1

          - แนวคิดและกรอบการทำ TPM ผลที่ได้จากการทำ TPM
          - ความสูญเสีย 16 ประการ
          - การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment
            Effectiveness: OEE
          - การดูแลรักษาด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 1
              •    วัตถุประสงค์ของการดูแลรักษาด้วยตนเอง
              •    ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
              •    ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
              •    การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
              •    การตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
              •    การจัดทำแนวทางการทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร
              •    องค์ประกอบ 3 ประการในการดูแลรักษาด้วยตนเอง
              •    การตรวจเพื่อผ่านแต่ละขั้นตอน
วันที่ 2
          - Work shop การทำความสะอาดเครื่องจักรเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง (ปฏิบัติที่
            เครื่องจักรจริง)
          - Work shop การประชุมกลุ่มย่อย (ห้องประชุม)
              •    ผลการประชุมกลุ่มย่อย
              •    จำนวนข้อบกพร่องที่ค้นพบและการแก้ไข
              •    จัดทำแนวทางการทำความสะอาด หล่อลื่นและตรวจสอบเครื่องจักร
              •    OPL
          - นำเสนอผลงาน
วันที่ 3
          - ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 1
          - การดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 2
          - การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
              •    สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
              •    หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
              •    ขั้นตอนการปรับปรุงเฉพาะเรื่องด้วย PDCA
              •    การวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis
              •    หลักการ 5 GEN เพื่อการวิเคราะห์ why-why
          - Work shop การวิเคราะห์โดยใช้ Why Why analysis
          - นำเสนอผลงาน
วันที่ 4
          - ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 1,2
          - การดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 3
          - การดูแลรักษาเชิงวางแผน
              •    ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
              •    การจัดระดับความสำคัญของเครื่องจักร
              •    การจัดทำแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรตามเวลา
          - Work shop การจัดทำแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรตามเวลา
          - นำเสนอผลงาน
วันที่ 5
          - ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 1,2,3
          - การศึกษาและฝึกอบรม
              •    6ขั้นตอนของET
          - ถาม-ตอบ

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%
   - ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิด

สิ่งที่บริษัทที่เข้าอบรมต้องจัดเตรียม  :     
1.    เครื่องจักรตัวอย่าง จำนวนเครื่อง 4-5 เครื่อง (ขึ้นกับจำนวนผู้เข้าเรียน 5-7 คนต่อ1 เครื่อง)ขอหยุดเครื่องในวันที่2 ของการอบรม ส่วนวันอื่นของการอบรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าดูเครื่องจักรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเครื่องจักรได้
2.    อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับการอบรมวันที่ 2 เช่น เศษผ้า แปรงลวด ฟองน้ำ น้ำยาเช็ดเครื่องจักร อื่นๆที่โรงงานใช้อยู่
3.    เครื่องคิดเลขสำหรับวันที่ 1 และ 4
4.    Flip chart 4-5 ชุด สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 , 0954469644 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM)
(3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN