อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016
การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)
การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

สถาบันฝึกอบรม การดูแลรักษาเครื่องจักร


จิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้งานเครื่องจักร

(Maintenance and operate machinery awareness)

หลักการและเหตุผล
   การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักรให้กับพนักงานซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบบำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ รวมถึงการตรวจสอบอาการต่างๆ เพื่อแก้ไขก่อนที่เครื่องจักรจะหยุด หรือเสียหายก่อนเวลาอันควร  และ พนักงานคุมเครื่องจักรที่เป็นส่วนสำคัญในการใช้เครื่องจักร และอยู่กับเครื่องจักรตลอดเวลาที่มีการผลิต  เพราะเครื่องจักรนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตสำหรับทุกองค์กร ดังนั้นการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการผลิตไม่ให้หยุด ที่เป็นต้นเหตุของ การส่งมอบ ต้นทุนและคุณภาพ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนในด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เกิดจิตสำนึกการรักเครื่องจักรจากการทดลองปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องจักร
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำหลักการการดูแลรักษาและการใช้งาน ไปขยายผลในสายการผลิตอื่นๆได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-สูง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   25 – 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                        กิจกรรม
วันที่ 1
9.00-12.00           - วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                           - ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
                           - ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
                           - ขั้นตอนการทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
                           - Workshop : การค้นหาข้อบกพร่อง(ห้องอบรม)
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30         - วิธีการจัดทำร่างมาตรฐาน
                              * ทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร
                              * การใช้เครื่องจักรที่ถูกต้อง
                           - Workshop : การทำความสะอาดเครื่องจักร
                              (แบ่งกลุ่มย่อยทำความสะอาดที่เครื่องจักรตัวอย่าง)
วันที่ 2
9.00-12.30           - ระบบการตรวจสอบด้วยสายตา(VCS) เพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
                           - เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อยที่มีประสิทธิผล
                           - Workshop  : ประชุมกลุ่มย่อย (ห้องอบรม)
                             * จัดทำร่างมาตรฐานการทำความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ และการใช้เครื่องจักรที่ถูกวิธี
                             * จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุง
                           - นำเสนอผลงาน Workshop
                           - การถ่ายทอดความรู้โดย OPL
                           - Workshop : OPL
                           - สรุปผลWorkshop ,สิ่งที่ได้รับ และการดูแลรักษาเครื่องจักรตามมาตรฐานที่ทำ Workshop
                           - Q&A

สิ่งที่โรงงานต้องเตรียม : เครื่องจักรตัวอย่าง 4 - 5 เครื่องอุปกรณ์การทำความสะอาดเครื่องจักร (เศษผ้า น้ำยาทำความสะอาด)

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม การดูแลรักษาเครื่องจักร

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN