อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)
ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control
ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

สถาบันฝึกอบรม Quality Maintenance:TPM


การบำรุงรักษาคุณภาพ :TPM
( Quality Maintenance :TPM )

หลักการและเหตุผล
   การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (QM)เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี การควบคุมคุณภาพโดยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่อาจสามารถแก้ไขปัญหาของเสียได้ ซึ่งจากแนวความคิดของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ จะดำเนินการโดยการป้องกันปัญหาเรื่องคุณภาพซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต โดยการรวมกิจกรรมการประกันคุณภาพ ( Quality Assurance ) และ กิจกรรมการจัดการอุปกรณ์ (Equipment Management ) เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของสินค้า กับ เงื่อนไขของการผลิต ความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ และวิธีการทำงาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการควบคุมที่ต้นเหตุเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาคุณภาพถ้าสามารถกำหนดเงื่อนไข หรือ ความสัมพันธ์ข้างต้นได้แล้ว ก็จะสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานสำหรับเครื่องจักร / อุปกรณ์ที่ไม่ผลิตของเสีย ( Defect-free Equipment ) ได้ เพื่อที่จะใช้ควบคุม / ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขนั้นๆ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ ผู้ที่ดำเนินการในเรื่องนี้จำเป็นต้องเข้าใจหลักการและวิธีการที่ถูกต้องจึงจะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance ของ TPM
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
      เวลา                          กิจกรรม

       9.00 - 12.00         - แนวคิด และ หลักการของ TPM
                                  - การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance ในกิจกรรม TPM
                                  - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ Quality Maintenance
                                  - 10ขั้นตอนสู่การดำเนินกิจกรรม Quality Maintenance
                                  - แนวคิด และขั้นตอนการทำ QA Matrix 
      12.00 - 13.00        - พัก
      13.00 - 16.00        - การ์ดคุณภาพ (Q card)
                                  - การจัดทำมาตรฐาน QM 
                                  - Work Shop  QA Matrix
                                  - Q & A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

 

สถาบันฝึกอบรม Quality Maintenance:TPM

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN