อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


Lean Consulting overview

Item

Out line

Date

1.Project  preparation

(WS VSM Preparation)

- Greeting team

- Introduction Company Profile & Over view

- Establish Lean organization

- Change management &Lean concept

- Lean deployment & Goal

- Lean manufacturing system strategy

1 Day

2.Project launch lecture

- Lean house & historical

- List and define five steps of lean

- List the eight types of waste and how to correct them

- Differentiate value-non value added

- Work shop ; Waste hunting & Quick WIN

- Quantitatively assess your organization’s lean readiness

- Work shop ; Lean assessment

1 Day

3.Presentation and Discussion of guided reading

- Lean assessment result discussion

- Determine product families that share common processes (PQ&PP)

- Value stream selection

- Lean success case sharing (Step by step)

1 Day

4.Introduction to lean thinking in process industry course

- Training Lean manufacturing concept & overview

- Toyota way

- JIT and Jidoka concept

1 Day

5.Workshop “Value stream mapping”

- VSM current & Future state and workshop

- VSM Training class

- Define TOC and VSM work shop

- Determine kaizen burst  & lean tools

2 Days

6. Elaboration of the implementation plan and A3

- A3 Training Process management

- Create master & sub A3 report

1 Day

7.A3 report signature

- Team review all A3 report  and discuss the action log improvement plan

- Project agreement & Kick off

1 Day

8.Quick change over

- SMED Training (Introduction, Preparation , Separate Internal and External Work, Convert External, Streamline, Standard work)

- To identify pilot machine(Refer from VSM strategy)

- Jishuken SMED

2 Days

9.Pull system & leveling support

- Define a Pull System & leveling

- Communicate the advantages of a Pull System.

- Capacity analysis

- Kanban concept & calculation 

- Run line calculation

- Work shop design and implement Pull System

2 Days

10.Lean leadership for managers

 

- Change management & paradigms

- Lean Management and the Role of Lean Leadership

- Management support functions

1 Day

11.Standardized work

- Standardized Work & Job Instruction Overview

- Work shop

- Job breakdown sheet

- Job instruction metrology

- Standard work sheet

- Standardized Work Training Matrix

2 Days

12.Kaizen & Problem solving method

- Kaizen concept & implementation

- How to success kaizen activity

- Understand the purpose and process of problem solving.

- Apply Systems Thinking and Problem Solving Tools to Lean Initiatives (Problem solving step)

- Others to support kaizen activity

2 Days

13.Internal lean logistics :making materials flow

- Lean logistics concept

- Cellular Manufacturing techniques.

- PFEP (plan for every part)

2 Days

14.Daily management

- Visual control-display and management.

- Daily management concept.

- Process design for shop floor management

2 Days

Lean training-Management team

- Lean overview & thinking for management level.

1 Day

Implementation support – visit (total 22day)

- Consult & status follow up.

- Implement action log according to overall projects.

- Coaching and confirm direction of project

22 Days

Audit (2)

- Audit the effective of lean tools implementation

- Actual & Target comparison / Gap analysis

2 Days

Result evaluation and next step planning

- Celebration team

- Next step for lean enterprise

1 Day

 

 

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN