อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )
ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ
เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)
ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

สถาบันฝึกอบรม SPC


การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ
STATISTICAL PROCESS CONTROL
(SPC) 2nd Edition (1วัน)

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยทำให้องค์กรสามารถ “ลดความผันแปรของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์” ได้เพื่อทำให้สินค้าเข้าใกล้ SPEC กึ่งกลางที่ลูกค้ากำหนดมา และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากสินค้าด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความสำเร็จของระบบ TSO/TS 16949 ที่ระบุไว้ในข้อ 0.5
   ปัญหาที่พบในการควบคุมกระบวนการโดยทั่วไปคือผู้ดำเนินการไม่เข้าใจขั้นตอน และวิธีการควบคุมกระบวนการที่ถูกต้องโดยมุ่งเน้นแต่การเก็บข้อมูลมาแสดงผล เมื่อมีการผลิตเสร็จเพื่อส่งให้ลูกค้าเท่านั้นและอีกทั้งยังไม่เข้าใจรูปแบบ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดูกราฟควบคุมและไม่สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา ได้  
   ในกระบวนการวัดย่อยต้องมีความแปรผันเกิดขึ้นซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1 สาเหตุธรรมชาติ (Common cause)   เป็นความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ โดยค่าความผันแปรมีลักษณะเสถียรภาพ สามารถคาดการณ์ได้
2 สาเหตุผิดพลาด (Special cause)    เป็นความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุผิดพลาด เนื่องจากปัจจัยภายนอก ค่าดังกล่าวจะไม่เสถียร และคาดการณ์ไม่ได้
   เนื่องด้วยแนวคิดและหลักการนี้การใช้สถิติสำหรับการควบคุมและการแจ้งเตือน เมื่อพบปัญหาจึงจำเป็นในการผลิตเป็นอย่างมากโดยอธิบายในรูปต่อไปนี้

 
   SPC จะถูกนำไปใช้ในในกระบวนการในแต่ละช่วงเวลาที่มีความแตกต่างกันโดยสามารถอธิบายให้เข้าใจโดยง่ายดังรูป
 

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการควบคุมกระบวนการด้วยสถิติตามคำแนะนำของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้เทคนิคทางสถิติควบคุมกระบวนการทั้งแบบ Variables และ Attribute

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.   บทนำ
                        - ปัจจัยการผลิตและความแปรผันของผลผลิต
                        - ลักษณะของการเกิดคุณภาพในอดีตถึงปัจจุบัน
                        - จุดมุ่งหมายของ ISO/TS 16949 และข้อกำหนดที่เกี่ยงข้องกับ SPC
                        การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ
                        - SPC คืออะไร และแนวคิดการใช้ SPC เพื่อควบคุมกระบวนการ
                        - ความรู้พื้นฐานด้านสถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการ
                          • การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (Measure of location)
                          • การวัดการกระจายของข้อมูล (Measure of Dispersion)
                        - ฮิตโตแกรม แสดงความแปรผันในกระบวนการ
                        - แผนภูมิควบคุม เครื่องมือควบคุมกระบวนการ
                        - ความสัมพันธ์ระหว่างแผนภูมีควบคุมและฮิตโตแกรม
                        - การแจ้งเตือน ( Alarm ) ระหว่างผู้ควบคุมตัวแปรต้นและผู้ตรวจสอบตัวแปรตาม
                        - การเลือกใช้เครื่องมือควบคุมและประเมินผลกระบวนการ
                       การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการ Process Performance
                        - การคำนวณค่า Pp , Ppk
                        - เทคนิคการประมาณค่าโดยไม่ต้องใช้การคำนวณ
                        - WORKSHOP ชุดที่ 1การคำนวณและแสดงผลในกราฟฮิตโตแกรม
                       การควบคุมระหว่างผลิตโดยข้อมูลเชิงเดี่ยว 
                        - แผนภูมิควบคุมค่าเดี่ยวและพิสัยเคลื่อนที่ X-MR
                        - ขั้นตอนการควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต
                        - เก็บข้อมูลและกำหนดค่าควบคุม UCL , LCL
                        - เทคนิคการจัดทำกราฟควบคุม
                          • การแบ่งช่วงข้อมูลในกราฟควบคุม      
                          • การใช้สี G Y R เพื่อบ่งชี้ความผิดปกติ
                        - การประเมินผลของ X-MR
                        - WORKSHOP ชุดที่ 2 คำนวณและแจ้งเตือน
12.00-13.00 น.  พัก
13.00-16.30 น.  การควบคุมและศึกษาระหว่างผลิตโดยข้อมูลแบบกลุ่ม
                        - แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย X-R
                        - ขั้นตอนการควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต
                        - เก็บข้อมูลและกำหนดค่าควบคุม UCL , LCL
                        - การประเมินผลของ X-R และทำความเข้าใจกับสาเหตุที่น่าจะเป็น เช่น อาการจากเครื่องจักรสึกหรอ
                          เครื่องจักรเสีย ตั้งเครื่องผิด เป็นต้น
                        - WORKSHOP ชุดที่ 3 คำนวณและแจ้งเตือน
                        - แผนภูมิควบคุม X-S  และสูตรคำนวณ
                       ศึกษาความสามารถของกระบวนการ Process Capability
                        - การคำนวณค่า Cp , Cpk
                        - เทคนิคการประมาณค่าโดยไม่ต้องใช้การคำนวณ
                        - WORKSHOP ชุดที่ 3 การคำนวณและแสดงผลในกราฟฮิตโตแกรม
                        การควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต ข้อมูลแบบนับ Attribute
                        - แผนภูมิควบคุม P Chart , %                             
                        - ขั้นตอนการควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต
                        - เก็บข้อมูลและกำหนดค่าควบคุม UCL , LCL
                        - การประเมินผลของ P
                        - WORKSHOP ชุดที่ 4 คำนวณและแจ้งเตือน
                        - วิธีการประเมินความสามารถ Capability ในการผลิตสินค้าดี
                        - แผนภูมิควบคุม np และสูตรคำนวณ
                        - แผนภูมิควบคุม u และสูตรคำนวณ
                        - แผนภูมิควบคุม c และสูตรคำนวณ
                       การระบุ SPC ในเอกสาร PFMEA/Control Plan
                        - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - การทำกิจกรรมทุกคนจะทำ workshop  ที่สถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละหัวข้อ
สิ่งที่องค์กรต้องจัดเตรียม
  เครื่องคิดเลข ไม่บรรทัดและดินสอ  ถ้ามีปากกาเน้น สี เขียว เหลือง แดง จะดีมากเนื่องจากจะมีสอนการทำ การควบคุมด้วยการตาในกราฟควบคุมด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

 

 

สถาบันฝึกอบรม SPC

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN