อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016
การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS ( IEA )for ISO14001:2004
ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
TQM for Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

สถาบันฝึกอบรม APQP & CP


การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม
Advance Product Quality Planning & Control Plan
(APQP & CP) 2nd Edition for TS 16949 

หลักการและเหตุผล
   การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS16949 เพื่อให้ทุกองค์กรการศึกษา และออกแบบวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย AIAG ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานที่ถูกต้องในแต่ละเฟสเพื่อให้สามารถสามารถวางแผนคุณภาพล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางสถาบัน BIG Q TRAINING ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการพัฒนาแผนควบคุม  สำหรับใช้ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการจัดทาแผนควบคุมตามคำแนะนาของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้ APQP และ Control Plan ในการจัดทำ NEW MODEL

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงทีมงาน New Model ของหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา             กิจกรรม

    09.00-12.00    หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                                 - วัตถุประสงค์ของการทำ APQP
                                 - ข้อกำหนด ISO/TS16949 ที่เกี่ยวข้อง
                             แนวทางการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
                                 - เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
                                 - เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                                 - เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
12.00-13.00            - พัก
13.00-16.30            - เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
                                 - เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
                            Control Plan
                                 - ขั้นตอนการจัดทำแผนควบคุม
                                 - ความสัมพันธ์ของ FMEA และ CP
                                 - SPC และ Poka Yoke สำหรับควบคุมกระบวนการ
                                 - Work Shop
                                 - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม APQP & CP

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN