อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM
ระบบคัมบัง(Kanban System)
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

สถาบันฝึกอบรม ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ
IATF16949:2016


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

หลักการจัดการ

   International Automotive Task Force (IATF) 16949:2016 เป็นข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมาแทนที่ข้อกำหนดเดิมคือ ISO/TS16949:2009 (3rd edition) ถูกพัฒนาขึ้นโดย ANFIA / Italy , AIAG / USA , FIEV / France , SMMT / UK , VDA / Germany ประกาศเมื่อวันที่ 1 October 2016 เป็นฉบับที่ 1st Edition ซึ่งได้มีการแยกข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเดียวจาก IATF ไม่ได้รวม ISO9001 ไว้ในข้อกำหนดเหมือนเดิมจึงทำให้เกิดการใช้ตัวย่อ IATF แทน ISO/TS และได้มีการออกแบบข้อกำหนดโดยยังอ้างอิงไปที่มาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเอาความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการออกแบบระบบเพื่อป้องกัน ปัญหา
 
   การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยจะต้องมีการเปลี่ยน แปลงตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือนหลังมาตรฐานประกาศออกมา และ CB สามารถให้การรับรองได้ตั้งแต่ 1 มค. 2017 เป็นต้นไป การตรวจต้องดำเนินการพร้อมกันระหว่าง ISO9001 และ IATF 16949 องค์กรไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลหลักฐาน 12เดือนของการสอดคล้องตามมาตรฐาน IATF นี้ก่อนตรวจปรับระบบ

   มาตรฐานสากลฉบับนี้ใช้การดำเนินงานเชิงกระบวนการที่ผนวกเอาวงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA) และการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงเข้าด้วยกัน การดำเนินงานเชิงกระบวนการนี้ทำให้องค์กรสามารถวางแผนกระบวนการของตนและปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกัน
   วงจร PDCA ทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่ากระบวนการของตนมีการใช้ทรัพยากรและมีการจัดการอย่างเหมาะสม และมีโอกาสในการปรับปรุงอยู่เสมอ
   การคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงทำให้องค์กรสามารถกำหนดปัจจัยที่อาจทำให้กระบวน การและระบบการจัดการคุณภาพของตนเปลี่ยนไปจากที่วางแผนไว้ และสามารถกลับมาควบคุมป้องกันได้ เพื่อลดผลเสียและเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น
 
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของกระบวนการ
 
รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างของมาตรฐานสากลฉบับนี้ ในวงจร PDCA

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบให้สอดคล้องกับ IATF 16949 : 2016
   2. เพื่อทำให้เข้าใจข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงของ IATF 16949:2016

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
                       ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการอบรมข้อกำหนด ISO9001 : 2015 และ การบริหารข้ามสายงาน และ การบริหารเชิงกระบวนการ มาแล้วเท่านั้น
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
  2 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30
หัวข้อการอบรม
วันที่ 1 
        
09.00-12.00     ข้อกำหนด IATF 16949:2016
                      1 ขอบข่าย                                                                                       
                      2 มาตรฐานอ้างอิง                    
                      3 คำศัพท์และคำนิยาม          
                      4 บริบทขององค์กร          
                         4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร                            
                         4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                         4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ                 
                         4.4 ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการต่างๆ    
                     5 ภาวะผู้นำ                                                                                      
                         5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น                                                
                         5.2 นโยบาย                                                                                  
                         5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่     
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30   6 การวางแผน                                                                                   
                         6.1 การดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส                 
                         6.2 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการวางแผนให้บรรลุผลสำเร็จ
                         6.3 การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง        
                    7 การสนับสนุน                                                                               
                         7.1 ทรัพยากร                                                                                
                         7.2 ทักษะความสามารถ                                                                
                         7.3 ความตระหนัก                                                                        
                         7.4 การติดต่อสื่อสาร                                                                    
                         7.5 เอกสารข้อมูล 
วันที่ 2                                  
09.00-12.00    8 การปฏิบัติงาน                                                                              
                         8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน                            
                         8.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ                                
                         8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ                       
                         8.4 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้จากภายนอก
                         8.5 การผลิตและการให้บริการ                                                     
                         8.6 การปล่อยผลิตภัณฑ์และการบริการ                                       
                         8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30    9 การประเมินผลการดำเนินงาน                                                     
                         9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล       
                         9.2 การตรวจประเมินภายใน                                                         
                         9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                     
                    10 การปรับปรุง                                                                               
                         10.1 บททั่วไป                                                                             
                         10.2 ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติแก้ไข                              
                         10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                                                 

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบ
   - เอกสาร ที่ใช้ในการอบรมเป็นเอกสาร ข้อกำหนด IATF16949:2016 (1-10-17)ที่มีการแปล ( EN-TH ) แล้วทั้งฉบับเพื่อทำให้ได้รับข้อมูลข้อกำหนดอย่างครบถ้วน
   - ลูกค้าต้องจัดเตรียมเอกสารข้อกำหนดของ ISO9001:2015 มาเอง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN