อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)
ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)
การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)
การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM
คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking
การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

สถาบันฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO14001:2015


ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

สภาพปัญหาที่พบ
      การดำเนินธุรกิจต้องมีกิจกรรมการผลิตและการให้บริการ ทำให้เกิดการใช้  ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการปลดปล่อยมลภาวะออกมา ทำให้ธรรมชาติสูญเสียความสมดุล ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมากผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลก จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ในทุกวันนี้ เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก(Green house effect) รูรั่วโอโซน , ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)  ,ปรากฏการณ์เอลนิญโญ , ฝนกรด ,ปรากฏการณ์ฟอกขาว (Bleaching)
   การได้มาซึ่งความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ ส่งผลเสียต่อความสามารถของคนรุ่นหลังในการตอบสนองความต้องการของตนเอง
   การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายที่บรรลุได้โดยการสร้างสมดุลให้กับสมดุล ทั้งสามด้านนี้อย่างยั่งยืน   ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบพัฒนาไปพร้อมกับการออกกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น สร้างความกดดันต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การจัดการของเสียอย่างไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมสลายของระบบนิเวศ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
   สิ่งนี้ทำให้องค์กรต้องนำเอาแนวคิดเชิงระบบมาใช้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย การใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาสิ่งแวด ล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเบื้องต้น
   มาตรฐาน ISO 14001 2015 ฉบับนี้ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้องค์กรใช้ใน การยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม   มาตรฐานฉบับนี้มีเจตนาให้องค์กรนำไปใช้ในการแสวงหาวิธีการจัดการความรับผิด ชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
   มาตรฐานฉบับนี้ช่วยองค์กรบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการสิ่งแวด ล้อม ซึ่งสร้างคุณค่ากับสิ่งแวดล้อม องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร ผลลัพธ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึง:
   - การยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
   - เติมเต็มการปฏิบัติตามพันธกิจ
   - บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
  
 
   ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 มีการประกาศเมื่อวันที่ 15-09-2015 ที่ผ่านมา มาตรฐานฉบับนี้ได้มีการนำเอาแนวคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง และโครงสร้างแบบ High Level structure มาเป็นกรอบในการออกแบบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 
รูปที่ 1 – ความสัมพันธ์ระหว่าง PDCA และกรอบการทำงานในมาตรฐานฉบับนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจาก ISO14001:2004 เป็น ISO 14001:2015
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบรายละเอียดข้อกำหนดของ ISO14001:2015 และการประยุกต์ใช้
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
  1 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30
หัวข้อการอบรม
1 ขอบเขต                                                                                          
2 การอ้างอิง                                                                                       
3 คำจำกัดความ                                                                                 
   3.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและภาวะผู้นำ                             
   3.2 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน                                           
   3.3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรอมและการดำเนินการ          
   3.4 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
4 บริบทขององค์กร                                                                         
   4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร                           
   4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม            
   4.4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                   
5 ภาวะผู้นำ                                                                                       
   5.1 ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น                                                       
   5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม                                                                
   5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ขององค์กร          
6 การวางแผน                                                                                   
   6.1 การดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส                 
   6.1.1 บททั่วไป                                                                              
   6.1.2 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม                                                   
   6.1.3 พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม                                                      
   6.1.4 การดำเนินการวางแผน                                                         
   6.2 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
   6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม                                              
   6.2.2 การดำเนินการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์                    
7 การสนับสนุน                                                                               
   7.1 ทรัพยากร                                                                                
   7.2 ทักษะความสามารถ                                                                
   7.3 ความตระหนัก                                                                        
   7.4 การสื่อสาร                                                                              
   7.4.1 บททั่วไป                                                                              
   7.4.2 การสื่อสารภายใน                                                                
   7.4.3 การสื่อสารภายนอก                                                              
   7.5 เอกสารสารสนเทศ                                                                  
   7.5.1 บททั่วไป                                                                              
   7.5.2 การสร้างและการอัพเดตข้อมูล                                             
   7.5.3 การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร                     
8 การดำเนินงาน                                                                               
   8.1 การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงาน                            
   8.2 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน       
9 การประเมินผลการดำเนินงาน                                                      
   9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล 
   9.1.1 บททั่วไป                                                                             
   9.1.2 ประเมินผลความสอดคล้อง     
   9.2 การตรวจประเมินภายใน                                                       
   9.2.1 บททั่วไป                                                                              
   9.2.2 โครงการการตรวจประเมินภายใน                                       
   9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                     
10 การปรับปรุง                                                                                
   10.1 บททั่วไป                                                                               
   10.2 ความไม่สอดคล้องและการดำเนินการแก้ไข                        
   10.3 การปรับปรุงเป็นประจำ                                                        

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบจาก ISO 14001:2004 เป็น ISO 14001:2015
   - เอกสารที่ใช้ในการอบรมเป็นเอกสารข้อกำหนดฉบับที่ประกาศเมื่อวันที่ 15-09-15 ที่มีการแปล ( EN-TH ) แล้วทั้งฉบับเพื่อทำให้ได้รับข้อมูลข้อกำหนดอย่างครบถ้วน


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO14001:2015

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN