อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล
การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness
เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

สถาบันฝึกอบรม ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001


การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

หลักการและเหตุผล
   หนึ่งในเป้าหมายของการทำระบบ  ISO 14001 คือต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อม  (protect the environment) ป้องกันมลพิษ (prevent pollution) และปรับปรุงสมรรถนะโดยรวมที่มีผลต่อสภาวะแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่องค์กรพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งจะพบได้ว่ากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้มีหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน และหลายเขตนิคมย่อยๆต่างๆได้มีการประกาศไว้จึงเป็นปัญหากับหลายองค์กรเกี่ยวกับการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีความซับซ้อนและซ้ำกันเพื่อให้การดำเนินงานของทีมกฎหมายมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการอบรมเพื่อทำให้สามารถบ่งชี้และขึ้นทะเบียนกฎหมายได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชี้บ่งและเข้าถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดว่าข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างไร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา              กิจกรรม
09.00-12.00 - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ ระบบ ISO14001
                    - สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร
                    - กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆและหน่วยต่างๆที่กำหนดข้อกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
                    - หน้าที่ของทีมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
                    - ขั้นตอนสำหรับการบ่งชี้และการประยุกต์ใช้ข้อกฎหมาย
                     * การประเมินรายการสิ่งแวดล้อมจากลักษณะธุรกิจองค์กร
                     * การคัดเลือกและการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                     * การบ่งชี้และการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในองค์กร
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30  * การขึ้นทะเบียนและการสื่อสารและการทบทวนการเปลี่ยนแปลง
                     * การประเมินผลการดำเนินงานกับความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย
                    - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN