อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน
การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
8D Report and Why-Why Analysis Technique
การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกคุณภาพ


จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

หลักการและเหตุผล

    การทำให้เกิดคุณภาพต้องอาศัยการทำความเข้าใจพื้นฐานด้านแนวคิดของเหตุและผลให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทำให้นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีดังนั้นระบบบริหารคุณภาพหรือระบบการจัดการอื่นๆจึงได้มีการระบุข้อกำหนดด้านความตระหนักไว้ เช่น ISO9001:2015 ข้อ 7.3
 
 
และ IATF16949 ข้อ 7.3.1 และ 7.3.2
 
   ด้วยเหตุผลนี้ทางสถาบันจึงได้ออกแบบหลักสูตรที่สอดรับกับข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจด้านความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพ รู้เหตุและผล จนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00    บทนำ
                         - เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กรและเป้าหมายการทำงานของ
                           พนักงาน
                         - รายรับ-ต้นทุน ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเพื่อความสำเร็จตาม
                           เป้าหมาย
                         - คุณภาพ คืออะไร และการแลกเปลี่ยนที่สมเหตุผล
                         - ต้นทุนด้านคุณภาพ COQ ที่องค์กรพบในปัจจุบันน
                         - หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                     รู้จักองค์กร
                         - วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร คืออะไร
                         - สินค้าและคุณภาพสินค้าขององค์กร คืออะไร
                         - ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อองค์กร
12.00-13.00    พักเที่ยง
13.00-16.00    ความสัมพันธ์ของหน้าที่งานที่มีต่อองค์กร
                         - นโยบายคุณภาพขององค์กรและความหมาย
                         - หน้าที่งานของฝ่าย , แผนก , บุคคลที่ต้องทำให้สำเร็จอย่างมี
                           คุณภาพ
                         - วัตถุประสงค์ที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จของงาน
                         - ปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อผลของงานและวิธีการจัดการ/ควบคุม
                         - ผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลวของงานที่รับผิดชอบ
                     Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ผลกระทบและสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพและร่วมกันอภิปราย
   - ทำกิจกรรมกลุ่มหรือเดียวตามตำแหน่งหรือแผนกในช่วงบ่ายเพื่อทำความเข้าใจหน้าที่และสิ่งที่ต้องควบคุมเพื่อทำให้เกิดคุณภาพกับสินค้าและบริการของตน


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN