อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ (Service Mind )
การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
Coaching & Train the Trainer for QCC
กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)
การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ


การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ
Quality and Service Awareness

หลักการและเหตุผล
    ในกระบวนการผลิตและให้บริการของทุกองค์กร ย่อมต้องจัดให้มีปัจจัยเช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการ คน สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม แต่ทุกองค์กรจะพบว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งองค์กรไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินคือ จิตสำนึก ความรู้สึกนึกคิด หรือจิตใจของบุคลากร ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจถ้าบุคลากรไม่มีจิตสำนึกที่ดี ย่อมทำให้ไม่เกิดความใส่ใจในการปฏิบัติงานและอาจทำให้เกิดปัญหาหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากความไม่ใส่ใจนั้น ในหลักสูตร Quality and Service Awareness มุ่งการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานว่าด้วยเรื่องเหตุผลเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดคุณภาพและการบริการที่ดี

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรและความคาดหวังของลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและวิธีการควบคุมคุณภาพในการผลิตและการบริการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา             กิจกรรม

09.00-12.00 น.     - ความหมายและคำนิยามของ “ ธุรกิจ ”
                          - เป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ และ ต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
                          - นิยามของคุณภาพ คืออะไร? , วิวัฒนาการด้านคุณภาพ  
                          - มุมมองด้านคุณภาพของลูกค้าภายนอก/ภายใน
                          - Workshop ลูกค้าภายนอก/ภายใน
                          - คุณภาพในกระบวนการผลิตและบริการ
                          - แนวคิดการบริหารโดย PDCA
                          - หลักพื้นฐาน 8ประการในการปรับปรุงคุณภาพ
                          - หลักการมองเป็นกระบวนการ Process approach
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001   
                          - Process Map ของการดำเนินธุรกิจ
                          - ดัชนีชี้วัดผลงาน KPI
                          - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมคุณภาพการบริการ
                          - แผนควบคุมคุณภาพเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต
                          - การจัดทำคู่มือแนะนำการทำงาน
                          - Workshop การจัดทำคู่มือแนะนำการทำงาน
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN