อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล
การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน
Requirements & Internal Audit for GMP codex
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน
การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรม เขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR


การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
 

หลักการและเหตุผล  
   การจัดทำระบบบริหารจัดการต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในทุกองค์กร ซึ่งทุกๆระบบได้มีการประยุกต์ใช้แนวทาง PDCA เข้ามาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาที่พบจากการให้คำปรึกษาคือผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะการวางแผน การปฏิบัติ และการตรวจสอบ แต่การปรับปรุงยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดทักษะการวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การเขียน CAR และ PAR แจ้งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงการกำหนดมาตรการจัดการต่างจึงทำให้การแก้ไขป้องกันไม่บรรลุผล ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องอบรมเรื่อง การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ความรู้และทักษะดังกล่าว และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการแก้ไข CAR และ PAR และมีทักษะในการเขียนแจ้งและตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  
ผู้บริหาร  ผู้จัดการ คณะผู้ตรวจติดตาม  หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม

   เวลา                  กิจกรรม
    9.00-12.00          -  นิยาม “ปัญหา” และระดับของปัญหา
                              -  ความแตกต่างระหว่าง CAR & PAR
                              -  6 ขั้นตอนการแก้ไข(Corrective)เพื่อขจัดต้นเหตุ หรือสาเหตุแห่งความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                              -  การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                              -  เทคนิคการเขียน CAR  , WORKSHOP
                              -  การวิเคราะห์สาเหตุและการกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันและผลการแก้ไข , WORKSHOP
   12.00-13.00         - พัก
   13.00-16.30         -  5 ขั้นตอนการป้องกัน (Preventive)เพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่องที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น  
                              -  การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิด ขึ้น
                              -  เทคนิคการเขียน PAR , WORKSHOP
                              -  การประเมินความจำเป็นและการกำหนดมาตรการป้องกันและผลการป้องกัน , WORKSHOP
                              -  Q&A

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

 
  

สถาบันฝึกอบรม เขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN