อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009
ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)
การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

สถาบันฝึกอบรม ข้อกำหนด AS9100 : 2009


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100 : 2009 ©

หลักการและเหตุผล
   AS9100:2009 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับอากาศยาน ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย  International Aerospace Quality Group หรือ IAQG ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1998 มีวัตถุประสงค์ ในการสร้างมาตรฐานทางด้านระบบบริหารคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานอวกาศ (Aerospace sector) เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และความปลอดภัยรวมถึงการลดต้นทุนลง โดยสมาชิกจะประกอบด้วยบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานอวกาศ ทั้งในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย โดยในปัจจุบันมาตรฐานที่ใช้จะเป็น Rev C (AS9100:2009) ซึ่งได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2009 และได้ขยายขอบเขตของการนำไปใช้งาน ให้ครอบคลุมใน 3 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วยกิจการด้านการขนส่งทางอากาศ (Aviation) กิจการด้านอวกาศ (Space) และกิจการด้านกองทัพ (Defense)

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน AS9100:2009
   2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน AS9100:2009 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม

   8.30 – 12.00     - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ  AS9100:2009
                           - หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                           - การมองเป็นกระบวนการ  (Process approach)
                           - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                           - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ 4  ถึงข้อ 8
                           - การตีความข้อกำหนดใน AS9100:2009
                                * ข้อ 4. ระบบบริหารคุณภาพ  (Quality management systems)
                                * ข้อ 5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  (Management  responsibility)
   12.00 – 13.00    - พัก
   13.00 – 16.30        * ข้อ 6. การบริหารทรัพยากร  (Resource  management)
                                * ข้อ 7. กระบวนการผลิต/การบริการ  (Product  Realization)
                                * ข้อ 8. การวัดการวิเคราะห์ และการปรับปรุง  (Measurement, analysis and improvement)
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม ข้อกำหนด AS9100 : 2009

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN