อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
8D Report and Why-Why Analysis Technique
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ที่ปรึกษา ISO 14001:2015


หลักการและเหตุผล
 
  การดำเนินธุรกิจต้องมีกิจกรรมการผลิตและการให้บริการ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการปลดปล่อยมลภาวะออกมา ทำให้ธรรมชาติสูญเสียความสมดุล ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมากผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลก จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ในทุกวันนี้ เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก(Green house effect) รูรั่วโอโซน , ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)  ,ปรากฏการณ์เอลนิญโญ , ฝนกรด ,ปรากฏการณ์ฟอกขาว (Bleaching) ดังนั้น ในหลายองค์กร ทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลในแต่ละประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างชาติว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO, The International Organization for Standardization) ที่มีสมาชิกเป็นหน่วยงานมาตรฐานระดับชาติ ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  จึงร่วมกันทำงานยกร่างมาตรฐานระหว่างประเทศ 
( ISO14001:2015) ฉบับนี้ขึ้นมา ผ่านคณะกรรมการวิชาการ (TC) โดยได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 15-09-2015
   มาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ฉบับนี้ได้ระบุถึงข้อกำหนดต่างๆสำหรับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ องค์กรสามารถนำไปใช้งานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะสิ่งแวดล้อม และมีเจตนาเพื่อให้องค์กรหาวิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน มาตรฐานฉบับนี้ได้มีการนำเอาแนวคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง และโครงสร้างแบบ High Level structure มาเป็นกรอบในการออกแบบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

   การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ องค์กรที่จะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมและเป็นพื้นฐานสำหรับการริ เริ่มการพัฒนาอย่างยิ่งยืน
   ประโยชน์ที่องค์กรอาจได้รับจากจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของมาตรฐานสากลคือ:
   a) การเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
   b) การตอบสนองต่อข้อผู้พันธ์ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม
   c) การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
   โครงสร้างของข้อกำหนด ISO14001:2015 ประกอบด้วยกัน 10 ข้อกำหนดซึ่งมีความแตกต่างจากฉบับปี 2004 ซึ่งมี 4 ข้อกำหนด และมาตรฐานฉบับนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ ISO 14004 ดังต่อไปนี้:
   - ISO 14004 การจัดการเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร – วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่เลือกที่จะดำเนินการ ให้ก้าวหน้าไปมากกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้
ขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนดังนี้
   Plan :  อบรมข้อกำหนด กำหนดวัตถุประสงค์ของระบบและกระบวนการ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อ
             การบรรลุผลลัพธ์ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายขององค์กร และระบุและจัดการ
             กับความเสี่ยงและโอกาส
   Do :    นำสิ่งที่วางแผนไว้มาดำเนินการ
   Check : ติดตามและวัดผลกระบวนการและผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ เปรียบเทียบกับนโยบาย
             วัตถุประสงค์ ข้อกำหนด และกิจกรรมที่วางแผนไว้ และรายงานผล
   Action : ดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตามความจำเป็น
ระยะเวลาการให้คำปรึกษา
ประมาณ 6 – 7 เดือนขึ้นอยู่กับ
   1. ขนาดและลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร
   2. ความสามารถของบุคลากรและแรงผลักดันจากผู้บริหาร
แผนการดำเนินงาน


ติดต่อสอบถามข้อมูล
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์)
TEL : 0904649464 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email :
info@bigqtraining.in.th


ที่ปรึกษา ISO 14001:2015

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN