อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)
The British Retail Consortium (BRC)
การบริหารโครงการ ( Project Management )
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

สถาบันฝึกอบรม สื่อสารเพื่อประสานพลัง


การสื่อสารเพื่อประสานพลัง

หลักการและเหตุผล
   การสื่อสารภายในองค์กร เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานและการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การสื่อสารภายนอกองค์กรยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลากรทุกระดับ ช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาองค์กร  และในอีกมุมมองหนึ่งปัญหาของการบริหารจัดการองค์กรอย่างหนึ่ง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตขององค์กรก็คือการสื่อสารภายในองค์กรเช่นเดียวกัน เพราะระบบการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด การขัดแย้ง หรือการไม่สามารถตอบสนองนโยบายที่แท้จริงขององค์กรได้ พนักงานทุกระดับจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ การสื่อสารไปยังผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป สื่อสารกับพนักงานใต้บังคับบัญชา หรือ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยให้เพิ่มพลังขององค์กรในการดำเนินธุรกิจมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการสื่อสารเพื่อการประสานพลังให้กับองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการสื่อสารของตนเองและพัฒนากระบวนการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในความสำคัญของการสื่อสารในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับบริหาร  ระดับเจ้าหน้าที่    ระดับปฏิบัติการ      

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด
   8.30-12.00     - พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน
                        - หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร
                        - กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
                        - 3 ขั้นตอนของการสื่อสารเพื่อประสานพลัง
                        - 7 หลักการเชิงบวกในการสร้างพลังจากการสื่อสาร
  12.00-13.00    - พัก
  13.00-16.30    - การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานพลัง 
                        - การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อการประสานพลัง
                        - พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารภายในองค์กร
                        - แนวทางการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อประสานพลัง
                        - Workshop

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม สื่อสารเพื่อประสานพลัง

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN