อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)
ระบบคัมบัง(Kanban System)
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน
การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกในการทำงาน


การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว
5Q For success works

หลักการและเหตุผล
   การทำงานธุรกิจหรืองานอุตสาหกรรมเป็นงานที่จะต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสีย กำไรขาดทุน ทั้งการดำเนินงานยังเต็มไปด้วยการแข่งขันในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนการผลิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ปัญหาที่ต้องประสบกันมาทุกยุคทุสมัย คือการทำงานของคนในองค์การ ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์การ ทำอย่างไรจะให้ทรัพยากรบุคคลเหล่านั้นทำงานเต็มที่ เต็มความสามารถเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีที่สุด และด้วยปริมาณมากที่สุด ผู้บริหารหลายคนอาจคิดถึงกลยุทธ์การให้รางวัลและการลงโทษ ผู้บริหารบางคนคิดถึงหลักเมตตาธรรมให้อยู่กันด้วยความรักความเข้าใจแล้วพลังการทำงานก็จะตามมา ดังคำกล่าวที่ว่า “ชาดดีไม่ต้องทาสีแดง”  “คนดีไม่ว่าอย่างไรก็ทำงานดีสม่ำเสมอ” เพราะมีสิ่งผลักดันในการทำงานที่มาจากภายในตัวของบุคคลผู้นั้นเอง แต่สำหรับบางคนที่คิดรวยทางลัด หลอกคนมากักขังหน่วงเหนี่ยวใช้กำลังบังคับให้ทำงาน วิธีนั้นน่าจะได้ชื่อว่ามิได้ใช้กลยุทธ์เชิงจิตวิทยาแต่อย่างใดในการเสริมสร้างคนให้ทำงาน ทั้งยังเป็นการผิดศีลธรรม และผิดกฎหมายอีกด้วย
   การเสริมสร้างให้คำทำงานได้เป็นอย่างดีนั้น นอกจากเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังเน้นบรรยากาศที่ผู้ปฏิบัติมีความสุขความพอใจและเต็มใจลงทุนลงแรง เพื่อให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การทำงานในลักษณะดังกล่าวคือการจูงใจในการทำงาน ซึ่งผู้ทำงานธุรกิจควรให้ความสำคัญและสนใจศึกษาเพื่อพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายของการจูงใจ ความเป็นมาและความสำคัญของการจูงใจในการทำงาน ลักษณะและที่มาของแรงจูงใจ ทฤษฎีและการศึกษาเรื่องการจูงใจ และการประยุกต์ความรู้เรื่องการจูงใจไปใช้ในงานธุรกิจ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อเสนอมุมมอง ทัศนคติและ แง่คิดที่ดี ต่อตนเอง ต่องาน ต่อองค์กรด้วยหลักการ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาตัวเองสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงอุปนิสัยในการทำงาน
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักในความหมายที่แท้จริงในการทำงานพร้อมกับจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวทางและหลักการที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร, วิศวกร,  ระดับหัวหน้างาน 
                
จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด
   8.30-12.00      - 5Q คืออะไร (IQ, EQ, AQ, CQ, MQ)
                         - แต่ละ Q มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณค่าชีวิตย่างไรบ้าง
                         - 5Q ส่งผลสำเร็จในการทำงานได้อย่างไร
                         - การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในทางสร้างสรรค์
   12.00-13.00    - พัก
   13.00-16.30    - การจัดการบริหารอารมณ์ตนเองและการหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น
                         - 3 ห่วงชีวิตเพื่อมิตรสัมพันธ์และการร่วมสร้างทีมงาน
                         - ทำอย่างไรจึงจะก้าวไปสู่ความสำเร็จตามใจปรารถนา
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกในการทำงาน

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN