อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น
ขออภัยในปี 2556-2560 ทาง BIGQ งดการจัด Public Training
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)
การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )
เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

สถาบันฝึกอบรม พัฒนาตนเอง


การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
( Self Development for Work Effectiveness )

หลักการและเหตุผล
   บุคคลที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่ดีต่องานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไปซึ่งมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานและบริหารคนไปในเวลาเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะต้องสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องสามารถบริหารคนให้สามารถใช้ขีดความสามารถของคนมาปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
   แต่พนักงานระดับหัวหน้างานจำนวนมากยังขาดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานของหัวหน้างานยังคงสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับองค์กร งานที่ได้รับมอบหมายก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานระดับหัวหน้างานเหล่านั้นยังไม่มีวิธีการในการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม การจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้หัวหน้างานเหล่านั้นมีแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่หัวหน้างานที่มีคุณค่าของพนักงานและองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับปฏิบัติงาน , ระดับหัวหน้างาน                  

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด

09.00-12.00 น.   - ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนาตนเอง
                         - ขีดความสามารถที่จำเป็นของหัวหน้างาน
                         - Workshop : การวิเคราะห์ตนเอง
                         - การวางเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
                         - การวางแผน/วิธีการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถตนเอง
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.   - กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาตนเอง
                         - ตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาตนเองของหัวหน้างาน
                         - การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง
                         - Workshop :  Mind Mapping เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม พัฒนาตนเอง

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN