อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)
การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th
การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)
จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร
Requirements & Internal Audit for GMP codex
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

สถาบันฝึกอบรม Team building & Walk rally


การสร้างทีม และ กิจกรรม Walk rally
(Team building & Walk rally)

หลักการและเหตุผล
   การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีความรุนแรงและต้องรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แข่งขันเป็นไปได้ การดำเนินการต่างๆ ที่เป็นกิจการภายในองค์กร ต้องรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ
   การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมความคิด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าหากภายในองค์กร ผู้นำขาดความเป็นผู้นำ ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปฏิบัติหน้าที่แบบตัวคนเดียว ความสำเร็จ และการได้มาซึ่งโอกาส ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก การสร้างทีมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะทีมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สัมมนาสามารถสร้างทีมในองค์กรได้
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจในวิธีการทำงานร่วมกันและการแข่งขันกับภายนอก
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำยุคใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, Suppervisors

จำนวนผู้เข้าอบรม
   50  คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                              กิจกรรม
   9.00-12.00                   การสร้างทีมของการพัฒนาภาวะผู้นำTeam building
                                           -   บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
                                           -   ทีมและความหมายของทีม
                                           -   กิจกรรมการสร้างทีม
   12.00-13.00                 พัก
   13.00-16.00                 หัวหน้างานยุคใหม่
                                           -   การเตรียมความพร้อมของทีม
                                           -  การเข้าฐานกิจกรรม
                                           -  การสรุปผลของกิจกรรม Walk rally

   16.00-18.00                 พัก
   18.00-20.00                 องค์กรอยู่รอดเราอยู่ได้
                                          -   เพื่อนร่วมงานที่ดี
                                          -   ทีมที่ดี
                                          -  การสร้างความสำเร็จในทีม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม Team building & Walk rally

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN