อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

สถาบันฝึกอบรม การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน
(Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน


การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน
(Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

สภาพปัญหาที่พบ
   ความรู้และทักษะในการทำงานคือสิ่งที่จะเป็นที่พนักงานจำเป็นต้องมีเพื่อทำ ให้เกิดการทำงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือพนักงานใหม่และพนักงานที่มีอยู่เดิม ขาดความรู้ที่ถูกต้อง และทักษะที่เหมาะสมในการทำงาน เนื่องจากไม่มีการสอนงาน ดังนั้นจากแนวคิดการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน และ แนวคิดที่ว่าหัวหน้าคือผู้ที่ชำนาญงานเป็นที่สุด ต้องเข้าใจและรับรู้วิธีการสอนงานโดย การประเมินความเกี่ยวข้องในงาน การจัดทำสื่อสำหรับการสอน และวิธีการสอนงาน รวมถึงการประเมินผล เพื่อทำให้เกิดการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพ

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   การสอน (Training) เป็นหนึ่งในหน้าที่ของหัวหน้างานซึ่งหลักการนี้มีมายาวนานมากและได้มีหลัก การที่ใช้เป็นแนวทางเช่น Training Within Industry for Supervisor เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของ สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( Skill Supervisor) เป็นหลัก TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับหัวหน้า งานทุกระดับ ปัจจุบันToyota ได้นำหลักสูตรนี้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่นกันหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 J ดังนี้ 
 
การพัฒนา “ทักษะการสอนงาน” Job Instruction ทำให้หัวหน้างาน
   1.รู้จักการแบ่งหน้าที่ ประเมินผลความสามารถของพนักงาน
   2.สามารถวิเคราะห์รายละเอียด/กิจกรรมย่อย จนสามารถทำสื่อการสอน และ เตรียมตัวสำหรับการสอน
   3.มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนการทำงานในแต่ละขั้น
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเท่า ที่พวกเขาจะสามารถทำได้ หัวหน้างานคือ“รู้งาน”และ “รู้หน้าที่” ถ้าไม่รู้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นผู้สอนงานได้และถ้าพนักงานทำไม่ได้ทำไม่ถูก นั้นคือ “ปัญหาที่เกิดจากหัวหน้างาน”
   การชี้แนะ (Coaching) Zeus และ Skiffington (2002: 6-7)
ได้ อธิบายว่า คำว่า coaching ปรากฏขึ้นในภาษาอังกฤษราวปี 1500  ซึ่งหมายถึง ยานพาหนะชนิดหนึ่งที่ใช้ขนส่งคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แนวคิดของการขนส่งนี้ได้นำมาใช้ในการชี้แนะให้บุคคลทำงานมาอย่างต่อเนื่อง
 
าวปี 1930-1940  มีการใช้การชี้แนะ (Coaching) โดยกลุ่มคนที่เรียกว่า พี่เลี้ยง(mentor) เพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถทำงานได้ตามที่พี่เลี้ยงต้องการให้เกิดขึ้น  ถือเป็นยุคแรก ๆ ที่ถือว่าการชี้แนะ (Coaching) เป็นบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง
   การชี้แนะในการบริหารธุรกิจ ได้ปรากฏครั้งแรกในเอกสารการบริหารธุรกิจในปี 1950 ซึ่งถือเป็นทักษะของการบริหารอย่างหนึ่ง ต่อมาได้แพร่ขยายแนวคิดการชี้แนะไปยังแคนาดา  มีการผนวกเอาการชี้แนะทักษะชีวิตและ การชี้แนะทางธุรกิจเข้าด้วยกัน ในระยะแรกการชี้แนะเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติการดูแลต่อเนื่องจากการอบรม (Training) และมีการแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่นี้เป็นการเฉพาะ
  การชี้แนะในปัจจุบันได้แตกแขนงออกมาจากหลักการและการปฏิบัติในสาขาจิตวิทยา การกีฬา(sport psychology) นำมาปรับใช้ในวงการธุรกิจ การบริหาร และการชี้แนะทักษะชีวิต
ในระยะต่อมาเริ่มมีการนำแนวคิดเรื่องการชี้แนะมา ใช้ในเกือบทุกวงการ  มีผู้ชี้แนะ(coach) หรือ พี่เลี้ยง (mentor) ที่ถือเป็นวิชาชีพเฉพาะ ในต่างประเทศมีองค์วิชาชีพนี้เข้ามาดูและพัฒนาทักษะการชี้แนะอย่างเป็นล่ำ เป็นสัน  สำหรับวงการการศึกษาในประเทศไทย เรื่องการชี้แนะ นี้คงเป็นเรื่องใหม่มาก  เวลาพูดกันในวงนักการศึกษาที่ไร คนมักเข้าใจถึงโค้ชของนักกีฬาอยู่ทุกทีไป

ความแตกต่างระหว่างการสอนหรือการโค้ช

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจแนวคิดและหลักการของการพัฒนาพนักงานใต้บังคับบัญชาของตน
   2. เพื่อให้หัวหน้างานมีความสามารถในการประเมินความจำเป็นของการสอนหรือการโค้ชงาน รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อการสอนหรือการโค้ช
   3. เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะของการสอนและการโค้ชงานตามสภาพการที่เหมาะสมจนทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 12-15 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00 น.    บทนำ
                           - หลักการบริหารงานพื้นฐาน
                           - ภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารของแต่ละตำแหน่ง
                           - ปัญหาที่พบบ่อยในสถานที่ทำงาน
                           - ปัจจัย 5 ประการสำหรับหัวหน้างานตามหลักการ TWI
                           - การสอนและการโค้ช คืออะไร
                           - ความแตกต่างระหว่างการโค้ช และ การสอน
                           - ปัญหาความล้มเหลวการสอนหรือโค้ช , Workshop
                           - ขั้นตอนการสอน และ การโค้ช
                         การเตรียมตัวก่อนการสอนหรือการโค้ช
                           - การกำหนดหน้าที่งานและประเมินความจำเป็นการสอนและโค้ช
                           - Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การจัดทำสารสนเทศสำหรับการสอนและการโค้ช
                           - Workshop
                           - การกำหนดของเขตการสอนและการโค้ช
                           - Workshop
                         การสอน
                           - ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัวเรียน
                           - ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอดงาน
                           - ขั้นตอนที่ 3 ลองทำ
                           - ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบประสิทธิผล
                           - Workshop
                           - แจกหัวข้อการโค้ชและการสอนเพื่อให้เตรียมตัว
วันที่ 2
09.00-12.00        การโค้ชงาน
                           - ขั้นตอนที่ 1 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์(Rapport)
                           - ขั้นตอนที่ 2 การฟัง(Listening)
                           - ขั้นตอนที่ 3 การตั้งคำถาม(Question) ชักจูง , ชี้นำ
                           - ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนและสรุป(Facilitate)
                           - Workshop
                           - เทคนิคการวางแผนการโค้ช
                         ทดสอบ (การสอนงาน)  
                           - แต่ละท่านทดสอนการสอนท่านละไม่เกิน 20 นาที
12.00-13.00  พัก
13.00-17.00        ทดสอบ (การโค้ช)
                           - แต่ละท่านทดสอบการโค้ชท่านละไม่เกิน 20 นาที
                           - ผู้ถูกโค้ชอธิบายแนวคิดที่ได้หลังถูกโค้ช
                        Q&A

รูปแบบการอบรม
   - การอบรมเน้นภาคปฏิบัติเกิน 70% ของเวลาอบรมทั้งหมด
   - การทำ workshop การสอนใช้การจับคู่เลือก หัวข้อเรื่องได้เองในช่วงเย็นวันที่ 1 และดำเนินการเตรียมตัวและฝึกซ้อมเพื่อนำมาทดสอบการสอนในวันที่ 2 และประเมินการสอนโดย แบบประเมินการสอนของ TWI-JI
   - การทำ Workshop การโค้ชให้จับคู่กันโค้ชโดยอาจใช้หัวข้อเรื่องที่วิทยากรกำหนดจากสภาพปัญหาทั่วไป เช่น
      1. สังคมก้มหน้า
      2. ความสำคัญของเวลากับชีวิตประจำวัน
      3. ภัยของสุรา
      4. ภัยของบุหรี่
      5. การประหยัด
      6. ความปลอดภัยในการทำงาน
      7. ครอบครัวแหล่งกำเนิดของความสุข
    โดยผู้ถูกโค้ชจะไม่รู้หัวข้อที่ตนเองถูกโค้ชและหลังจากดำเนินการเสร็จให้ผู้ ถูกโค้ชมาอธิบายแนวคิดและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน
(Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN