อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)
การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)
Internal Audit ระบบ GMP/HACCP
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

สถาบันฝึกอบรม พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J


พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

สภาพปัญหาที่พบ
   ความรู้และทักษะในการทำงานคือสิ่งที่จะเป็นที่พนักงานจำเป็นต้องมีเพื่อทำให้เกิดการทำงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือพนักงานใหม่และพนักงานที่มีอยู่เดิม ขาดความรู้ที่ถูกต้อง และทักษะที่เหมาะสมในการทำงาน เนื่องจากไม่มีการสอนงาน ดังนั้นจากแนวคิดการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน และ แนวคิดที่ว่าหัวหน้าคือผู้ที่ชำนาญงานเป็นที่สุด ต้องเข้าใจและรับรู้วิธีการสอนงานโดย การประเมินความเกี่ยวข้องในงาน การจัดทำสื่อสำหรับการสอน และวิธีการสอนงาน รวมถึงการประเมินผล เพื่อทำให้เกิดการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพ

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   Training Within Industry for Supervisor เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( Skill Supervisor) เป็นหลัก TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับหัวหน้างานทุกระดับ ปัจจุบันToyota ได้นำหลักสูตรนี้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่นกันหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 J ดังนี้
 
การพัฒนา Job Instruction ทำให้หัวหน้างาน
   1.รู้จักการแบ่งหน้าที่ ประเมินผลความสามารถของพนักงาน
   2.สามารถวิเคราะห์รายละเอียด/กิจกรรมย่อย จนสามารถทำสื่อการสอน และ เตรียมตัวสำหรับการสอน
   3.มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนการทำงานในแต่ละขั้น
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเท่าที่พวกเขาจะสามารถทำได้ หัวหน้างานคือ“รู้งาน”และ “รู้หน้าที่” ถ้าไม่รู้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นผู้สอนงานได้และถ้าพนักงานทำไม่ได้ทำไม่ถูก นั้นคือ “ปัญหาที่เกิดจากหัวหน้างาน”
การพัฒนา “ทักษะการปรับปรุงงาน” Job Methods  ทำให้หัวหน้างานสามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานโดย
   1. พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การทำงานโดย 5W1H และการรับรู้ปัญหาในการทำงาน
   2. พัฒนาแนวคิดการปรับปรุงโดยหลักการ ECRS
ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ต้องมีในหัวหน้างานทุกคน
   การพยายามค้นหาวิธีขจัดปัญหาและปรับปรุงการทำงาน เพื่อลดปัญหาการศูนย์เสียเวลา  วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติ ลดความลำบากในการทำงานคือหน้าที่หนึ่งของหัวหน้างานเพื่อให้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “หัวหน้างานที่มีคุณค่าที่แท้จริง”
การพัฒนา “ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน”  Job Relations  ทำให้หัวหน้างาน รู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทุกระดับในองค์กร โดยเน้นไปที่
   1. การปรับปรุงสัมพันธ์ภาพ
   2. วิธีการจัดการกับปัญหาในงาน
   เพื่อให้การทำงานในหน่วยงานราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
   มนุษย์เป็น “ปัจเจกบุคคล”  มีความแตกต่างไม่เหมือนกันทำให้เกิดพฤติกรรม อุปนิสัย ความคิดที่แตกต่างกัน และในองค์กรทุกคนจะมีความแตกต่างกันแต่เราต้องอาศัยอยู่ร่วมกันให้ได้และทำให้เกิดการทำงานที่บรรลุผลดังนั้นหัวหน้างานต้องมี “ทักษะในการปฏิบัติต่อคน” ที่ดี
 
ข้อควรรู้
   หลักสูตร 3J จะมุ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในช่วงการอบรมจากชุด Workshop 80 % ของการอบรม ( 12 คน/รุ่น )
   คู่มือ TWI ได้กำหนดระยะเวลาการอบรมที่เป็นมาตรฐานไว้สำหรับหัวหน้างานดังนี้
     “ทักษะการสอนงาน” Job Instruction  10 ชม / 2วัน
     “ทักษะการปรับปรุงงาน” Job Methods  10 ชม / 2วัน
     “ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน”  Job Relations 15 ชม / 2วันครึ่ง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความรู้ด้านคุณสมบัติที่เป็นองค์ประกอบของการเป็นหัวหน้างานที่ดี
   2. เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะทักษะการสอนงาน การปรับปรุง และการสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน ทำให้สามารถควบคุมและบริหารงานภายใต้การบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
                     - ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
                     - หน้าที่ของหัวหน้างานในแต่ละระดับกับการบริหารงาน                  
                     - 3J ทักษะพื้นฐานของหัวหน้างานพึงมี
                     ทักษะการสอนงาน Job Instruction 
                     - การประเมินความจำเป็นในการอบรมและการวางแผนอบรมโดย skill map , Workshop
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - การจัดทำสื่อการสอนโดยวิธี job breakdown
                     - Workshop  job breakdown
                     - วิธีการสอนงาน 4 ขั้นตอน
                         ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัวเรียน
                         ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอดงาน
                         ขั้นตอนที่ 3 ลองทำ
                         ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบประสิทธิผล
                     - Workshop การสอนงาน
วันที่ 2
09.00-12.00    ทักษะการปรับปรุงงาน Job Methods 
                     - ขั้นตอนการปรับปรุงการทำงาน
                        1.การแยะรายละเอียดงานเพื่อระบุปัญหาโดย  job breakdown
                     - Workshop ระบุปัญหาหน้างาน
                        2.การตั้งคำถาม 5 W1H เพื่อการปรับปรุง
                        3.การปรับปรุงโดย ใช้หลักการ ECRS
12.00-13.00 น.- พัก
13.00-16.30 น.   4. การนำเสนอแนวคิดการปรับปรุง
                     - Workshop เสนอแนวคิดการปรับปรุงงาน
                     ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพ Job Relations
                     - ความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชากับบุคคลอื่นๆในองค์กร
                     - หลักสำคัญพื้นฐานในการปรับปรุงสัมพันธ์ภาพ
                     - วิธีการจัดการกับปัญหาในงาน
                          ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อเท็จจริง
                          ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
                          ขั้นตอนที่ 3 จัดการกับปัญหา
                          ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผล

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - การดำเนินกิจกรรมจะเป็นในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มอาจแตกต่างจากในมาตรฐาน TWI เนื่องจากเวลาและจำนวนคนจึงไม่สามารถใช้รู้แบบปกติได้


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN