อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition
การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)
เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)
จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

สถาบันฝึกอบรม Train the Trainer


การเป็นครูฝึกอบรมภายใน
Train the Trainer

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันนี้ การสอนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจริงของสถานประกอบการมีเพิ่มมากขึ้น เพราะมีผู้รู้ ผู้ชำนาญงาน ผู้เชี่ยวชาญ ขององค์กรในแต่ละงานที่เพียบพร้อมทางด้านทักษะและวุฒิภาวะ อยู่มาก แต่ ผู้รู้เหล่านั้นยังขาดแนวทางและเทคนิคการสอนงาน ที่จะช่วยให้การสอนงานนั้นประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดความผิดพลาด และส่งผลถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงาน และยังส่งผลถึงความน่าเชื่อถือกับผู้สอนงานด้วย
   การแนะนำแนวทางและเทคนิคการสอนงานที่ถูกต้องกับผู้สอนงานที่มีความรู้ในเรื่องงานเป็นอย่างดี และการแนะนำแนวทางในการจัดทำหลักสูตรเพื่อเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองเพื่อใช้ในหน่วยงานตนเอง เป็นเอกสารประกอบการสอนงานภายใน ได้เป็นอย่างดี
   เมื่อผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว และสามารถจัดทำสื่อหรือคู่มือการสอนได้แล้ว ยังได้รับการแนะนำในเทคนิคการสอนงานงานที่ดีด้วย ทำให้เป็นผู้สอนงานภายใน(ครู) ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความเคารพนับถือจากผู้เข้ารับการสอนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้ได้ผลพลอยได้ทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานที่ดีด้วย คือความสุขในการทำงาน
   หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมกับผู้ที่กำลังจะเป็นวิทยากรสอนงาน หรือผู้ที่กำลังจะเป็นครูเพื่อสอนงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแนวทางจาก กลุ่มความรู้ Mind Management จาก Master Trainer DENSO Japan ในโครงการ AHRDP ที่ถ่ายทอดให้กับวิทยากรคนไทย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อเป็นการเตรียมครูฝึกภายองค์กรในที่ดี
   2. เพื่อให้ครูฝึกรู้เทคนิคแนวทางในการสอนที่ดี
   3. เพื่อให้ครูฝึกสร้างหลักสูตรและคู่มือวิชาที่สอนเองได้

กลุ่มเป้าหมาย
   วิทยากรฝึกอบรม, ผู้สอนงานภายในองค์กร

ลักษณะการอบรม
   การบรรยาย และ การฝึกปฏิบัติ

จำนวนวันที่อบรม
   ระยะเวลา 3 วัน ( 9.00 – 16.00)

วันที่ 1       - ผู้เข้ารับการอบรม (Trainer) จะได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของกระบวนการฝึกอบรมในองค์กร
               - Trainerได้รับการเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรและคู่มือเพื่อการสอนในองค์กร
               - การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเองของ Trainer
               - วิธีการประเมินผลการฝึกอบรม
               - การฝึกพูดแบบควบคุมเวลาของTrainer ในการอบรมระยะแรกเริ่ม

วันที่ 2       - ผู้เข้ารับการอบรม (Trainer) จะได้เรียนรู้การวางแผนและการเตรียมการฝึกของTrainer
               - การแนะนำให้Trainer สร้างสื่อ และอุปกรณ์การสอน เพื่อให้สามารถสอนงานได้อย่างราบรื่น
               - การจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับระเวลาที่ใช้สอนและการกำหนดจุดสำคัญในการสอน
               - การฝึกพูดแบบควบคุมเวลาของTrainer ในการอบรมระยะแรกเริ่มและระยะที่สองพร้อมคำแนะนำ

วันที่ 3       - ผู้เข้ารับการอบรม (Trainer) จะได้เรียนรู้แนวทางการบรรยายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการใช้สื่อการอบรมและ
                 การให้ฝึกปฏิบัติขณะอบรมด้วย
               - หลักการและเทคนิคพูดอันทรงพลังและมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร
                 ของ Trainer
               - Trainer จะได้รับการถ่ายทอดในหลักการใช้คำถามและคำตอบกับผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนและกระตุ้น
                 ให้เกิดการเรียนรู้
               - การฝึกพูดแบบควบคุมเวลาของTrainer ในการอบรมระยะแรกเริ่มและระยะที่สองพร้อมคำแนะนำ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม Train the Trainer

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN