อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)
การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)
ระบบคัมบัง(Kanban System)
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)
คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

สถาบันฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างาน


การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
(Supervisory Skill Development)

หลักการและเหตุผล
   ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆ  การแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้น และปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีผู้นำในองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในการนำพาองค์กรและดำเนินธุรกิจให้สามารถฟันฝ่ามรสุมเศรษฐกิจในภาวะที่ท้าทายและองค์กรเกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การที่ต้องบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย  ยิ่งจำเป็นจะต้องมีผู้นำในระดับหัวหน้างาน ที่มีความสามารถด้านการบริหารบริหารจัดการ การวางแผน การกำหนดทิศทางและเป้าหมายสำหรับองค์กร และความสามารถในการผสมผสานทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดเข้าด้วยกัน เพื่อแปรเปลี่ยนให้เป็นการกระทำในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ผู้จัดการและหัวหน้างานจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งจิตวิทยาในการบริหาร ทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นตัวสร้างความผูกพัน และความกระตือรือร้นร่วมกันของสมาชิกในองค์กร และใช้ศักยภาพของตนเองและองค์กรอย่างเต็มที่ในการช่วยให้การดำเนินธุรกิจนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะของการบริหารจัดการ ทักษะของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่มีผลต่อความสำเร็จและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร, วิศวกร , หัวหน้างาน ,ระดับบริหาร          
 
จำนวนผู้เข้าอบรม      
   50 คน

กำหนดการอบรม 3วัน
   วันที่ 1          - การพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างาน
                     - ภาวะผู้นำของผู้นำของหัวหน้างาน
                     - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
   วันที่ 2          - หลักการบริหารสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม
                     - ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
                     - ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงานและการ
                     - ศิลปะในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาสู่เป้าหมาย
   วันที่ 3          - กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของหัวหน้างาน
                     - การสร้างและ
                     - แรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน
                     - จิตบริการและจิตอาสา

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างาน

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN