อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร
การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency
การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)
การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ (Service Mind )

ภาวะผู้นำ (Leader ship)

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

หน้า: 1 | 2 |
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN