อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition
การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


พัฒนาภาวะผู้นำและกิจกรรมWalk Rallyฝึกอบรม

บริษัท  เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด (เครือ Jinpao)
http://jinpao.co.th/about.asp

พัฒนาภาวะผู้นำและกิจกรรมWalk Rally ณ เมืองโบราณ บางปู

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้หัวหน้างานรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
   2. เพื่อให้หัวหน้างานมีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   3. เพื่อให้หัวหน้างานมีความเป็นภาวะผู้นำมากขึ้น
   4. เพื่อให้หัวหน้างานเป็นหัวหน้าในใจของลูกน้องตลอดไป
   5. เพื่อพัฒนาหัวหน้าให้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 1    - ผู้นำและความหมายของผู้นำที่ต่างจากผู้จัดการ
            -  การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการวิเคราะห์ผู้อื่น
            - แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
            - ลักษณะของผู้นำ
            - บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
            - การจัดการกับลูกน้องทั้ง 4 ประเภท
วันที่ 2
     - การแข่งขันทางธุรกิจ
                - การคิดแนวบวก
                - การสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน
                - การสื่อสารที่ดี

กิจกรรมที่ใช้ในการอบรม
             - การทำงานตามคำสั่ง เพื่อ ปลูกฝังให้หัวหน้ามีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
             - การวิเคราะห์ผู้นำ เพื่อ วิเคราะห์ความเป็นภาวะผู้นำและบุคลิกความเป็นตัวตนของหัวหน้างาน
             - สมหมายกับน้อยโหน่งไปหัวหิน เพื่อฝึกให้หัวหน้างานให้เหตุผลและความจริงในการตัดสินใจไม่ใช่คิดเอาเอง
             - พันธนาการ เพื่อให้หัวหน้าได้มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
             - ใครเป็นใครช่วยตอบที่ เพื่อเป็นการใช้หลักการและเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมในการวิเคราะห์เพื่อจัดการกับอุปสรรคและปัญหา
             - เกมหอยกาบ เพื่อการกระจายกลุ่มผู้เข้าอบรม
             - เกมยิงเรือ เพื่อการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน หรือการจัดการกับจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้าม
             - จิ๊กซอ 3 ชิ้นมหัศจรรย์ เพื่อให้รู้ถึงการให้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาส

WALK RALLY  6 ฐาน
             - เรือข้ามฟาก เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความเป็นผู้นำในการวางแผนและจัดการกับอุปสรรค
             - สุภาษิตคิดแล้วบอกต่อ เพื่อเป็นการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสื่อสารที่ดี
             - ย้ายขุมทรัพย์ เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน
             - กระเฌอก้นรั่ว เป็นการสร้างความสามัคคีและการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในการทำงานและการใช้ไหวพริบ
             - ลอดกับข้าม เป็นการสร้างการวางแผนในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ และเป็นระบบของผู้นำ
             - เจาะไข่แดง เป็นการสร้างความคิดริ่เริ่มในการวางแผนและการใช้คนให้เหมาะสมกับงานผนวกกับความสามัคคี

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN