อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)
จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)
เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)
TQM for Management
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking
เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )
จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)
การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)
แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)


รูปผึกอบรมสัมมนาทั้งหมด
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานที่ปรึกษา ISO9001:2015

ที่ปรึกษา ISO14001:2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษา AS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา Lean

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)


เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การบริหารโครงการ ( Project Management )

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)

8D Report and Why-Why Analysis Technique

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP

การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ (Service Mind )

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาวะผู้นำ (Leader ship)

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

ระบบคัมบัง(Kanban System)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)


ชื่อ-นาสกุล * :
บริษัท :
โทรศัพท์ * :
E-mail * :
เรื่อง * :
รายละเอียด :
:

ดูบทความทั้งหมด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี


รวมดาวน์โหลดหั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


free hit counter
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 17.50 น.
  • บอทYahooยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 60 เวลา 14.40 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN