อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
The British Retail Consortium (BRC)
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ
การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล
เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ
8D Report and Why-Why Analysis Technique
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009


รูปผึกอบรมสัมมนาทั้งหมด
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานที่ปรึกษา ISO9001:2015

ที่ปรึกษา ISO14001:2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษา AS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา Lean

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

Coaching & Train the Trainer for QCC

Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

Kaizen by Small Group Activity

ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

QC Story

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต


เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

การบริหารเวลา Time management

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

Internal Audit ระบบ GMP/HACCP

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

Requirements & Internal Audit for GMP codex

จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

ภาวะผู้นำ (Leader ship)

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

5ส การจัดการด้วยสายตาการควบคุมพื้นที่ (5S Visual Management Zone Control)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

ระบบคัมบัง(Kanban System)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)


ชื่อ-นาสกุล * :
บริษัท :
โทรศัพท์ * :
E-mail * :
เรื่อง * :
รายละเอียด :
:

ดูบทความทั้งหมด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี


รวมดาวน์โหลดหั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


free hit counter
Free PageRank Checker
  • บอท มา เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 60 เวลา 20.18 น.
  • บอทYahooยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอท มา วันนี้ เวลา 22.37 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN