อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน
เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
Coaching & Train the Trainer for QCC
การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)
ภาวะผู้นำ (Leader ship)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1,WEEE And REACH)
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)


รูปผึกอบรมสัมมนาทั้งหมด
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานที่ปรึกษา ISO9001:2015

ที่ปรึกษา ISO14001:2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษา AS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา Lean

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา

การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

Kaizen by Small Group Activity

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)


การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

การบริหารโครงการ ( Project Management )

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

TQM for Frontline Manager and Supervisor

การบริหารเวลา Time management

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1,WEEE And REACH)

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร

กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ (Service Mind )

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)


ชื่อ-นาสกุล * :
บริษัท :
โทรศัพท์ * :
E-mail * :
เรื่อง * :
รายละเอียด :
:

ดูบทความทั้งหมด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี


รวมดาวน์โหลดหั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


free hit counter
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 10.56 น.
  • บอทYahooยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอท มา เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 60 เวลา 13.18 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN