อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน
Requirements & Internal Audit for GMP codex
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009
เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)
การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
TQM for Management
ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)
ภาวะผู้นำ (Leader ship)


รูปผึกอบรมสัมมนาทั้งหมด
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานที่ปรึกษา ISO9001:2015

ที่ปรึกษา ISO14001:2015

ที่ปรึกษา TS16949:2009

ที่ปรึกษา AS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา Lean

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

กกกกกกกกกก

ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

Coaching & Train the Trainer for QCC

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS) และ KAIZEN ในองค์กร

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น


เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การบริหารโครงการ ( Project Management )

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009

Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร

The British Retail Consortium (BRC)

ความรู้พื้นฐานด้านข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพอบรม ISO 9001:2008

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ELV And REACH)

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

ระบบคัมบัง(Kanban System)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน


ชื่อ-นาสกุล * :
บริษัท :
โทรศัพท์ * :
E-mail * :
เรื่อง * :
รายละเอียด :
:

ดูบทความทั้งหมด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี


รวมดาวน์โหลดหั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


free hit counter
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 04.22 น.
  • บอทYahooยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอท มา เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 59 เวลา 10.57 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN